Villkor

Allmänna affärsvillkor avseende Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 18 A, 30419 Hannover
(version från 1 april 2018)

§1 Tillämpningsområde
(1) Nedanstående allmänna affärsvillkor (benämns i det följande ”Villkor”) ska tillämpas i den version som är aktuell vid tidpunkten för förklaringen eller handlingen för alla våra erbjudanden, leveranser och tjänster och andra handlingar och förklaringar till kunder med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, Österrike eller Schweiz. Kunder med säte i Storbritannien hänvisas till de särskilda Villkoren på engelska och kunder med säte i Frankrike hänvisas till de särskilda Villkoren på franska.
(2) Våra Villkor gäller exklusivt. Andra villkor för affärspartnern som avviker från dessa Villkor saknar giltighet. Detta gäller även om vi inte uttryckligen invänder mot giltigheten för affärspartnerns villkor, såvida vi inte i enskilda fall skriftligen har bekräftat giltigheten. Detta gäller även om vi med kännedom om att affärspartnerns villkor är motstridiga eller avviker från våra Villkor lägger en beställning utan förbehåll.
(3) Villkoren gäller såväl konsumenter som företagare, juridiska personer enligt offentlig rätt och offentligrättsliga förvaltningssubjekt. I dessa Villkor benämns dessa personer gemensamt ”affärspartner”. Med konsument avses en fysisk person som en affärsförbindelse upprättas med och som handlar i ett syfte som varken kan tillräknas deras yrkesverksamhet som anställd eller som egenföretagare. Med företagare avses en fysisk eller juridisk person eller en rättskapabel personassociation som en affärsförbindelse upprättas med och som handlar i egenskap av näringsidkare.
(4) Genom att skicka ett erbjudande om att ingå avtal eller genom att acceptera Giti Tire Deutschland GmbH:s erbjudande godkänner affärspartnern Villkorens giltighet.
(5) Om en långsiktig affärsförbindelse avtalas gäller Villkoren för hela affärsförbindelsen, följaktligen även för alla efterföljande beställningar även om det i de enskilda fallen inte uttryckligen hänvisas till Villkoren.
(6) Om kunden är konsument enligt definitionen i § 1 punkt 3 i Villkoren har kunden ångerrätt enligt § 8 i Villkoren om köpet har förhandlats och avtalats uteslutande genom distansförsäljning, till exempel via telefon, fax eller e-post.

§ 2 Ingående av avtal; leverans-/tjänstvillkor
(1) Produkter som anges i våra produktkataloger, broschyrer eller andra produktblad eller produktbeskrivningar, eventuellt med prisuppgifter, utgör inte något bindande anbud för oss utan är endast en inbjudan till affärspartnern att inlämna en offert.
(2) Genom att skicka en beställning lämnar affärspartnern ett bindande anbud enligt § 145 BGB (tysk civilrättslig lagstiftning) om att köpa produkten (varan) i fråga. Vi bekräftar utan dröjsmål att vi mottagit anbudet från affärspartnern. Bekräftelsen av mottagandet innebär dock inte en bindande accept av anbudet såvida vi inte uttryckligen förklarar att vi skriftligen accepterar affärspartnerns anbud. Vi förbehåller oss dessutom rätten att kräva ett lägsta ordervärde för en beställning. I de fall vi gör det upplyser vi affärspartnern om det lägsta ordervärdet eller den minsta orderkvantiteten.
(3) I varje fall har ett köpeavtal först upprättats efter mottagandet av vår skriftliga accept. Varans beskrivning och huvudsakliga egenskaper fastställs sedan enligt uppgifter i ordern och orderbekräftelsen, oaktat bestämmelsen i punkt 5.
(4) Alla produkter och priser i vår produktkatalog erbjuds med förbehåll att de är tillgängliga och kan tillhandahållas av leverantören och så långt lagret räcker. Om varan inte finns tillgänglig eller endast finns delvis tillgänglig eller om den beställda varan inte kan införskaffas kommer vi att omedelbart informera affärspartnern om detta. Om sådana omständigheter uppstår efter att avtal träffats har affärspartnern möjlighet att häva avtalet. Eventuell betalning som affärspartnern redan gjort kommer då att ersättas.
(5) Vi har noga sammanställt produktinformationen i vår produktkatalog och i våra broschyrer, produktblad och liknande. Det kan dock inte uteslutas att enstaka tryckfel kan förekomma eller att avvikelser uppstår vid specialtillverkningar, inklusive prisförändringar. Av det skälet påtar vi oss inget ansvar för sifferuppgifternas riktighet och fullständighet i produktkataloger, broschyrer, produktblad eller andra produktbeskrivningar, om inget annat uttryckligen har överenskommits.
(6) Storlekar, tekniska data och annonsbeskrivningar som vi använder utgör ingen utfästelse om garanterade egenskaper utan ska endast tolkas som information om varans egenskaper.
(7) Såvida inte något annat har överenskommits skriftligt i ett enskilt fall levererar vi den köpta varan först efter att hela köpeskillingen har betalats utan förbehåll.
De leveransfrister som vi anger är inte bindande och kan ändras, såvida inte något annat har överenskommits skriftligt i ett enskilt fall.
(8) Om en leverans har avtalats ger affärspartnern oss uppdraget att leverera den beställda varan till den leveransadress som affärspartnern uppgett på affärspartnerns bekostnad och risk. I detta fall övergår skaderisken till affärspartnern vid överlämnandet till den av oss noga utvalda transportören, som affärspartnern ska anlita (”Schickschuld” i tysk lagtext, ungefär avsändningsplikt). Detta gäller också i fall då det finns en överenskommelse om att vi som undantag ska stå för transportkostnaderna. I de undantagsfall då vi efter särskild överenskommelse levererar den köpta varan till affärspartnern i affärslokaler (”Holschuld” i tysk lagtext, ungefär avhämtningsplikt) övergår risken vid den tidpunkt då vi, eller den försäljare vi anlitar, informerar affärspartnern om att den köpta varan är klar för avhämtning. Om avsändningen eller leveransen av den sändningsklara varan är försenad på grund av omständigheter vi inte råder över ska risken övergå till affärspartnern vid mottagandet av meddelandet om att varan är sändningsklar.
(9) Om inget annat överenskommits ansvarar affärspartnern för att lastbilen kan lossa varan på avtalat leveransdatum inom rimlig tid. En rimlig lossningstid är vanligtvis 2 timmar.
(10) Om affärspartnern inte finns på plats för att ta emot leveransen eller inte uppfyller sin samverkansplikt, däribland skyldigheten rörande lossning, har vi rätt till ersättning för den skada som det orsakar samt för eventuella extrakostnader. Rätten till ytterligare krav förbehålles.
(11) Vid störningar i driftprocesser och/eller transporter till följd av omständigheter som utgör laga hinder (force majeure) är vi inte skyldiga att hålla avtalade leveranstider. Vid laga hinder är vi befriade från ansvaret att leveransen genomförs i tid (befrielsegrund). Med laga hinder avses till exempel brand, explosion, översvämningar, sjöröveri, terrorattacker eller hotelser, myndighetsbeslut och myndighetsorder vi ej råder över, strejk och lockout, råmaterialbrist, uteblivna eller begränsade export- eller importmöjligheter till följd av detta, till exempel på grund av embargon, naturkatastrofer, krig, upplopp, mordbrand eller liknande händelser eller andra jämförbara omständigheter hos oss eller hos vår logistikpartner som ska utföra leveransen, tillverkaren eller leverantörerna som ska leverera det materialet som krävs för produktionen. I detta fall har vi också rätt att helt eller delvis häva avtalet om leveransen av den köpta varan försvårats väsentligt eller omöjliggjorts helt på grund av laga hinder eller andra omständigheter som uppkommer efter avtalets ingående eller som först då, utan att vi råder över det, kommit till vår kännedom.
(12) Vi förbehåller oss rätten att förlänga leveranstiden om vår leverantör inte kan leverera varan till oss korrekt och i tid, såvida detta inte beror på brister hos oss.
(13) Skadeståndsanspråk eller andra krav från affärspartnern med anledning av försenad eller utebliven leverans godtas inte såvida inte detta har orsakats av avsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet. Fel som våra representanter eller assistenter gjort sig skyldiga till ansvarar vi för. Om leveransförseningen beror på ett avtalsbrott genom grov vårdslöshet från vår sida ska vårt skadeståndsansvar vara begränsat till den förutsebara vanligast förekommande skadan.
Affärspartnerns rätt att häva avtalet påverkas inte men kan endast utövas om avtalets genomförande till följd på förseningen har blivit oskäligt för affärspartnern.
(14) Den sålda varan kan inte returneras om den uppfyller kvalitetsspecifikationerna enligt avtal. Om retur av varan ändå skulle accepteras av goodwillskäl tar vi ut en schablonavgift motsvarande 15 % av nettobeloppet plus de faktiska transportkostnaderna för leveransen och returen. Det står affärspartnern fritt att styrka lägre återköpskostnader.
(15) Vi har rätt att med omedelbar verkan inställa leveransen och avstå från att fullgöra ytterligare löpande leveransuppdrag om affärspartnern inte fullgör sina betalningsåtaganden, hamnar i dröjsmål med betalningar, inger ansökan om att inleda insolvensförfarande eller sådan ansökan inges på annat sätt eller avslås på grund av brist på tillgångar, affärspartnern inställer sina betalningar, företaget byter ägare till följd av betalningssvårigheter, en protest framställs eller affärspartnern inte uppfyller vår anmodan om att ge tillräckliga säkerheter för aktuella fordringar, såvida inte affärspartnern betalar köpeskillingen i förskott. Checkar godtas inte som betalningsmedel i dessa fall.

§ 3 Köpeskilling, förfallodag, betalningssätt, begränsning för bestridande av fakturor
(1) Leverans och beräkningar baseras på de priser och villkor som gäller på leveransdagen. Om inget annat anges i orderbekräftelsen anges våra priser som nettopriser plus moms med respektive lagstadgad momssats.
(2) I priserna ingår en standardleverans. Som standard görs bara sådana leveranser inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium (fastlandet, inga öar) och inom en leveransfrist på upp till 8 vardagar. Om affärspartnern begär expressleverans står han/hon för de extrakostnader det medför. Om inget annat överenskommits förfaller köpeskillingen netto (utan avdrag) till betalning inom 30 dagar efter fakturadatum. För att betalningen ska ske i tid måste beloppet vara oss till handa på vårt företagskonto senaste på förfallodagen. Om ovannämnda betalningsvillkor överskrids har affärspartner utan ytterligare påminnelse hamnat i dröjsmål med betalningen. Vid dröjsmål har vi rätt att utan ytterligare betalningsanmaning eller annat meddelande överlåta åt ett inkassoföretag att inkassera våra fordringar.
(3) Om inte autogiro har avtalats ska hela fakturabeloppet betalas via banköverföring till vårt företagskonto.
(4) Om autogiro har avtalats och fakturan kan betalas inom 14 dagar efter fakturadatumet ger vi våra affärspartner 3 % rabatt. Rabatten ges dock endast om alla förfallna betalningsåtaganden rörande affärsförbindelsen, särskilt sådana som avser tidigare leveranser, har fullgjorts och fakturabeloppet har mottagits av oss inom nämnda frist. Beloppet har mottagits av oss den dag hela beloppet är oss till handa eller finns tillgängligt på vårt bankkonto. Affärspartnern bär risken för betalningsmetoden.
(5) Om affärspartnern har invändningar mot fakturan eller fakturabeloppet ska bestridandet skickas skriftligen inom 30 dagar från fakturadatumet till Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 14, 30419 Hannover, Tyskland. För reklamationen gäller mottagningsdatum. Om affärspartnern betalar utan förbehåll eller om tidsfristen löper ut utan att något skriftligt bestridande inkommit kan affärspartner inte längre bestrida fakturan. På varje faktura upplyses affärspartnern om detta separat.
(6) För förfallna fordringarna efter sista betalningsdag enligt avtal debiteras en dröjsmålsränta med 9 procentenheter över ECB:s aktuella basränta. Räntan beräknas på det slutliga bruttobeloppet på fakturan som är förfallen. Rätten till ytterligare krav, särskilt rätten att kräva ersättning för större dröjsmålsskada, påverkas inte.
(7) Vid delbetalningar eller förskottsbetalningar debiteras ingen ränta.
(8) Vi förbehåller oss rätten att endast leverera inom en av oss fastställd kreditgräns. På begäran meddelar vi affärspartnern vilka individuella kreditgränser som gäller. Vi förbehåller oss rätten att återkalla ett kreditbeviljande, även inom betalningsfristen, när vi har giltiga skäl att tro att våra fordringar eller säkerhetsrätter är hotade eller andra omständigheter kommer till vår kännedom som gör affärspartnerns kreditvärdighet osäker. Vid kreditbeviljande förbehåller vi oss rätten att när som helst kräva tillräckliga säkerheter.
(9) Vid betalning med växel eller check förbehåller vi oss rätten att godkänna den. Fördaterade checkar godkänns inte. I övriga fall krediteras växlar och checkar endast för att fullgöra betalningen förutsatt att hela beloppet kommer oss till handa på tillbörligt sätt. Kostnader, ränteutgifter och aktuell moms debiteras affärspartnern. Vi ger inga garantier för att framställandet av protester är riktigt och korrekt. Vid en växelprotest ska de ursprungligen beräknade fordringarna omgående betalas med växel med något
senare förfallodag.
(10) Affärspartnern har endast rätt till avräkning vid en ostridig, juridiskt fastställd eller fullt accepterad motfordran. Detsamma gäller även om affärspartnern är näringsidkare (”Kaufmann”) enligt tysk handelslagstiftning (HGB) eller juridisk person enligt offentlig rätt eller ett offentligrättsligt förvaltningssubjekt och reduktion eller retentionsrätt åberopas. Det senare måste dessutom grunda sig på samma avtalsförhållande. Om affärspartnern har blivit lovad en bonus kan en utbetalning först ske om affärspartnern har betalat alla hittills förfallna fordringar rörande affärsförbindelsen. Om inget annat avtalats måste begäran om utbetalning av bonus inkomma före årets slut.
(11) Vi har enligt lag rätt att göra avräkningar mot affärspartnerns samtliga fordringar.
(12) Oberoende av de avtalade betalningsvillkoren för våra fordringar och oaktat eventuella avvikande kreditöverenskommelser mellan affärspartnern och oss förfaller samtliga fordringar mot affärspartnern omedelbart till betalning om affärspartnern inte fullgör sina betalningsåtaganden, hamnar i dröjsmål med betalningar, inger ansökan om att inleda insolvensförfarande eller sådan ansökan inges på annat sätt eller avslås på grund av brist på tillgångar, affärspartnern inställer sina betalningar, företaget byter ägare till följd av betalningssvårigheter, en protest framställs eller affärspartnern inte uppfyller vår anmodan om att ge tillräckliga säkerheter för aktuella fordringar.

§ 4 Äganderättsförbehåll
(1) Vi förbehåller oss äganderätten till alla varor som levereras av oss eller genom våra distributörer tills samtliga fordringar hänförliga till affärsförbindelsen med affärspartnern är fullt betalda.
(2) Oavsett om äganderättsförbehållet åberopas eller inte ska avtalet gälla, såvida vi inte uttryckligen häver det.
(3) Affärspartnern är skyldig att hantera varan som omfattas av äganderättsförbehåll (den förbehållna varan) varsamt. Affärspartnern ska på egen bekostnad särskilt teckna tillräcklig försäkring för sådan vara mot brand-, vatten- och stöldskador och liknande risker till motsvarande återanskaffningsvärde. Affärspartnern överlåter till oss redan nu eventuella krav hos försäkringsbolag eller andra ersättningsanspråk vid skada avseende den förbehållna varan. Affärspartnern ska utan dröjsmål meddela försäkringsgivaren om en överlåtelse av fordran.
(4) Affärspartnern har rätt att sälja den köpta varan inom ordinarie affärsverksamhet. Detta tillstånd upphör dock att gälla om någon de omständigheter som beskrivs i § 2 punkt 14 föreligger. Affärspartnern överlåter härmed redan nu till oss alla fordringar med tillhörande rättigheter upp till ett belopp motsvarande våra fordringar mot affärspartnern som uppkommer genom återförsäljning till kunder eller tredje man, oavsett om den köpta varan säljs vidare utan eller efter bearbetning och oavsett om återförsäljningen sker till en eller flera kunder
(”utökat äganderättsförbehåll”). Vi godtar därmed denna överlåtelse. Vid återförsäljning måste affärspartnern på fakturakopior, följesedlar och andra dokument ange namnet på vår produkt samt storleken, profilen och driftbeskrivningen enligt följesedeln.
(5) Om affärspartnern säljer den förbehållna varan tillsammans med andra varor och samfakturerar dessa överlåter affärspartnern härmed fordran mot kunden endast till det belopp som faktureras till kunden avseende den förbehållna varan inklusive tillämplig moms. Vi godtar därmed denna överlåtelse. Om den förbehållna varan inte specificeras separat på fakturan gäller för överlåtelsen det belopp som vi skulle ha beräknat för affärspartnern vid tidpunkten för leveransen till kunden. Om affärspartnern gentemot kunden inte skiljer mellan den förbehållna varan och andra tjänster som affärspartnern tillhandahåller (till exempel montering) ska hela fordran överlåtas på oss.
(6) Affärspartern har – med förbehåll för en annullering av oss – tillstånd att inkassera relevanta fordringar i eget namn även efter överlåtelsen. Detta tillstånd påverkar dock inte vår egen inkasseringsrätt. Så länge affärspartnern framförallt fullgör sina betalningsåtaganden, inte hamnar i dröjsmål med betalningar, inte inger någon ansökan om att inleda insolvensförfarande eller sådan ansökan inges på annat sätt eller avslås på grund av brist på tillgångar, affärspartnern inte inställer sina betalningar och företaget inte byter ägare till följd av betalningssvårigheter åtar vi sig att inte inkassera fordringarna.
(7) Affärspartnerns rätt att återförsälja varorna och inkassera fordringar för dessa upphör att gälla om affärspartnern inte fullgör sina betalningsåtaganden, hamnar i dröjsmål med betalningar, inger ansökan om att inleda insolvensförfarande eller sådan ansökan inges på annat sätt eller avslås på grund av brist på tillgångar, affärspartnern inställer sina betalningar eller företaget byter ägare till följd av betalningssvårigheter. I detta fall har vi rätt att göra anspråk på fordringarna även direkt gentemot affärspartnerns kunder. Affärspartnern tillåter oss att i affärspartnerns lokaler vidta alla åtgärder som anses rimliga och nödvändiga för att vi ska kunna skydda och utöva våra rättigheter enligt äganderättsförbehållet. Affärspartnerna ska då även ge oss tillgång till relevanta handlingar och information om vilka förbehållna varor som finns i lager. Om affärspartnern inte skyndsamt följer vår anmaning att informera sina gäldenärer om överlåtelsen och begära att fordringarna betalas till oss har vi rätt att utföra detta i affärspartnerns ställe.
(8) Om affärspartnern säljer den förbehållna varan enligt det avtalade återförsäljningstillståndet och affärspartnern inkasserar fordringarna från kunden innan affärspartnern har fullgjort vår fordran avseende den aktuella förbehållna varan åtar sig affärspartnern att sätt in fordringsbeloppet på ett separat förvaltningskonto. Först när vår fordran gentemot affärspartnern är fullt betald har affärspartnern rätt att inkassera fordringsbeloppet från förvaltningskontot.
(9) Om tillståndet för återförsäljning löper ut har vi rätt att omedelbart utkräva den förbehållna varan av affärspartnern och eventuellt ta den förbehållna varan i besittning via ombud. Affärspartnern har i detta fall ingen retentionsrätt. Affärspartnern förbinder sig att bevilja oss eller vårt ombud tillträde till sina affärslokaler i syfte att ta den förbehållna varan i besittning och vid behov även låta granska affärspartnerns affärshandlingar. Kostnaderna för detta bärs av affärspartnern. Vi har i samtliga fall rätt att dra av ett kostnadsersättningsbelopp på 10 % från det krediterade beloppet. Det står affärspartnern fritt att styrka lägre återköpskostnader eller lägre värdeminskning för varan.
(10) Affärspartnern ska informera oss om all negativ påverkan på vår äganderätt från tredje man (till exempel utmätning) innan den inträffar och styrka vår äganderätt skriftligt gentemot såväl tredje man som oss. Affärspartnern är skyldig att motsätta sig ingrepp och intrång med hänvisning till Giti Tire Deutschland GmbH:s äganderätt.
(11) Affärspartnern får inte pantsätta eller belåna den förbehållna varan. Om affärspartnern vill sälja eller överlåta utestående fordringar, som minst till en del utgör fordringar hänförliga till vår affärsförbindelse med affärspartnern, genom fordringsköp, till exempel factoring, måste affärspartnern först ha inhämtat vårt skriftliga godkännande för detta. Affärspartnern överlåter redan nu fordringar för factoring mot agenten motsvarande saldot hänförligt till affärsförbindelsen med affärspartnern. Om våra fordringar bestrids av affärspartnern, eller om det råder andra osäkerheter kring vårt berättigande, ska affärspartnern instruera factoringagenten att sätta in utestående belopp motsvarande vårt saldo på ett förvaltningskonto som vi anger tills detta helt är utrett.
(12) Äganderättsförbehållet ska inte påverka affärspartnerns ansvar för förlust eller försämring av förbehållna varor enligt lagstadgade bestämmelser.
(13) Vi åtar oss att på begäran av affärspartnern frisläppa de säkerheter som vi har rätt till i den utsträckning som säkerheternas realiserbara värde överstiger de fordringar som ska säkras med mer än 10 %.
(14) När alla fordringar hänförliga till affärsförbindelsen är betalda upphör äganderättsförbehållet och äganderätten till den förbehållna varan övergår till affärspartnern.

§ 5 Garanti
(1) Om köparen är konsument tillämpas i första hand de tvingande lagstadgade garantierna enligt §§ 474 ff. BGB (tysk civilrättslig lagstiftning). I den utsträckning punkt 1 inte kan tillämpas gäller följande bestämmelser.
(2) För defekter som affärspartnern ansvarar för, särskilt med avseende på defekter som uppstår till följd felaktig hantering av den levererade varan, lämnas ingen garanti.
(3) Garantianspråk avseende skador på däcket godtas inte om
a) skadorna beror på felaktig hantering eller oaktsamhet efter leverans, felaktigt utförda profiländringar, naggningar och liknande eller olycka
b) det lufttryck som föreskrivs av oss i den senaste tekniska dokumentationen inte har följts
c) däcket har utsatts för onormal belastning, i synnerhet genom att belastningsgränsen eller den angivna körhastigheten överskridits
d) däcket har skadats genom felaktig hjulinställning eller har påverkats negativt av andra störningar i hjulhuset (till exempel dynamisk obalans)
e) däcket har skadats till följd av att en fälg använts som inte passar för däcket eller som är defekt, rostig eller på annat sätt olämplig enligt den tekniska dokumentationen
f) däcket har skadats av yttre påverkan efter leverans, särskilt med avseende på mekaniska skador eller extrem värme
g) fabriksnumret eller tillverkningskoden är borta eller inte längre går att läsa
h) defekten minskar endast obetydligt däckets värde eller lämplighet att användas så som avses enligt avtal
i) defekten kan härföras till naturligt slitage.
(4) Om varan inte är felfri när risken övergår till kunden eller om materialfel uppstår under garantiperioden till följd av tillverkningsfel eller materialfel kan vi efter egen bedömning välja att åtgärda felet eller leverera en utbytesprodukt enligt följande bestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att i varje fall tillgodoräkna det reklamerade däckets hittillsvarande bruksnytta baserat på dess återstående profildjup när vi ska leverera en utbytesprodukt. Om vi levererar en utbytesprodukt övergår äganderätten till det reklamerade däcket till oss. Om felet inte åtgärdas eller utbytesprodukt inte levereras inom skälig tid kan affärspartnern välja att kräva avdrag på priset eller att häva avtalet enligt § 7. Om affärspartnern väljer att utöva någon av dessa rättigheter ska detta meddelas oss skriftligt och utan onödigt dröjsmål. I övriga fall tillämpas lagbestämmelserna, om inget annat avtalats.
(5) Om affärspartnern väljer att häva avtalet kan affärspartnern inte dessutom kräva ersättning för skada.
(6) Om affärspartnern är företagare måste han/hon omedelbart inspektera den köpta varan, dock ej senare än inom 4 kalenderdagar efter att varan mottagits, beträffande eventuella defekter och därefter omedelbart, dock ej senare än inom ytterligare 7 kalenderdagar, meddela Giti Tire Deutschland GmbH skriftligt om identifierbara defekter upptäcks, därtill även antalet defekter eller missvisande uppgifter om defekter samt om belastnings- eller hastighetsindex kraftigt avviker från vad som avtalets. Om affärspartnern inte inger reklamationen i tid och i rätt format och inga anmärkningar om den levererade kvantiteten gjorts på följesedeln eller fraktsedeln ska den köpta varan anses vara godkänd, såvida det inte rör sig om en defekt som inte direkt kan upptäckas vid en inspektion. Om en sådan defekt senare upptäcks måste denna reklameras skriftligt omedelbart efter upptäckten, dock ej senare än inom 7 kalenderdagar efter upptäckten. Annars ses den köpta varan som godkänd även med avseende på denna defekt. Ovannämnda undersöknings- och anmärkningsskyldighet med rättsföljder gäller således felaktiga leveranser och avvikande leveranskvantitet. Uppenbara transportskador måste anmärkas vid mottagandet av sändningen och kvitteras av den person som överlämnar leveransen. Vi behöver också veta fakturanumret för den köpta varan i fråga.
(7) Garantianspråk har endast våra direkta affärspartner och de återförsäljare vi har löpande affärsförbindelse med rätt att göra. Garantianspråk för ett däck anmäls till vårt journummer eller vår kundtjänst:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a, 30419 Hannover, Tyskland
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com

Om sådan anmälan görs ordnar vi avhämtning av däcket. Vid avhämtningen behöver förutom däcket även inköpsbevis och komplett reklamationsblankett som fyllts i och undertecknats av affärspartnern överlämnas till oss. Returen sker på affärspartnerns risk och bekostnad.
(8) Garantianspråk från konsumenter preskriberas efter två år. Övriga skadeståndsanspråk och garantianspråk preskriberas efter ett år.
(9) Om vi krävs på ersättning av affärspartnern enligt § 478 BGB (regresskrav mot tillverkare) har vi, i den utsträckning ersättningskravet är motiverat, rätt till kreditnota för varor som kompensation. Kreditnotan baseras på den för tidpunkten aktuella prislistan.

§6 Giti Tire Deutschland GmbH:s ansvar
(1) Giti Tire Deutschland GmbH ansvarar för personskador (skador på liv,
kropp och hälsa) som uppstår till följd av Giti Tire Deutschland GmbH:s, dess juridiska ombuds eller representanters försummelse av förpliktelse samt för andra skador som uppstår till följd av Giti Tire Deutschland GmbH:s, dess juridiska ombuds eller representanters avsiktliga eller grova försummelse av förpliktelse. Vi har också ett ansvar enligt den tyska produktansvarslagen.
(2) Vi är därutöver endast ansvariga för andra skador som uppstår till följd av ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (så kallade ”kardinalförpliktelser”) genom vår, våra juridiska ombuds eller representanters vårdslöshet. Av avgörande betydelse är sådana skyldigheter vars fullgörande är nödvändigt för att avtalet över huvud taget ska kunna verkställas och som affärspartnern alltid ska kunna lita på fullgörs. I dessa fall har vi endast ett inomobligatoriskt ansvar för förutsebara, omedelbara typskador.
(3) Giti Tire Deutschland GmbH friskriver sig från allt annat ansvar än det som anges i det föregående.
(4) Bestämmelserna ovan gäller utomobligatoriska skadeståndsanspråk.

§ 7 Uppsägning
(1) Om affärspartnern gör sig skyldig till väsentlig försummelse av förpliktelse kan vi, efter att utan resultat ha fastställt en skälig tidsfrist för kompensation eller åtgärd, helt eller delvis häva avtalet. Någon tidsfrist krävs inte om det är oskäligt för oss.
(2) Avtalet kan också hävas enligt § 2 punkt 11 om leveransen av den köpta varan försvårats väsentligt eller omöjliggjorts helt på grund av laga hinder eller andra omständigheter som uppkommer efter avtalets ingående eller som först då, utan att vi råder över det, kommit till vår kännedom.
(3) Om leveransförseningen enligt punkt 2 är mer än en månad har affärspartnern rätt att häva avtalet efter en skälig tidsfrist.
(4) I övrigt kan affärspartnern endast häva avtalet på grund av Giti Tire Deutschland GmbH:s försummelse av förpliktelse, som inte utgör en defekt eller brist, om försummelsen är väsentlig och Giti Tire Deutschland GmbH är skyldig till den.
(5) I övrigt tillämpas lagbestämmelserna för hävning av avtal.
§ 8 Annullering och följder av annullering
Ångerrätt för konsumenter
Om affärspartnern är konsument och använder enbart distanskommunikation (till exempel fax, e-post eller telefon) för avtalsförhandlingar och ingående av avtal med Giti Tire Deutschland GmbH har konsumenten ångerrätt enligt följande.
Ångerrätten gäller endast förtillverkade varor och inte varor som tillverkats efter kundspecifikationer eller uttryckligen utformats efter affärspartnerns personliga behov.

Ångerrätt:
Du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar utan att ange orsak.
Ångerrättstiden uppgår till 14 dagar räknat från den dag då du eller någon annan som du har anlitat, som inte är transportör, har mottagit varan.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du informera oss
Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover, Tyskland
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com
Registerdomstol: Amtsgericht Hannover, Tyskland
Registringsnummer: HR B 215376

genom ett entydigt besked om ditt beslut att häva avtalet (till exempel i ett brev, fax eller e-postmeddelande). För detta kan du använda återrättsformuläret som återges i § 9 i dessa Villkor. Detta är dock inte ett krav.
Det räcker att du före ångerrättstidens utgång skickar ett meddelande till oss om att du vill utnyttja din ångerrätt.
Följder av annullering:
Om du häver avtalet måste vi omedelbart, och senast inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om att du häver avtalet, återbetala alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (förutom eventuella extrakostnader som tillkommit till följd av att du valt en annan leveranstyp än den förmånligare standardleveransen vi erbjuder). För återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte har kommit överens om någonting annat. Oavsett vilket tar vi inte ut någon avgift för återbetalningen. Vi kan vänta med återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan eller tills du kan intyga att du har returnerat den till oss, beroende på vad som inträffar först. Detta gäller inte i de undantagsfall då vi hämtar varan.
Du måste returnera eller återlämna varan utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att du underrättat oss om att du häver avtalet, till Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 18a, 30419 Hannover, Tyskland. Tidsfristen gäller så länge du skickar varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du är dock inte skyldig att returnera de mottagna varorna om vi i stället har erbjudit oss att hämta dem.
Du står för den direkta kostnaden för att återsända varorna per post upp till 40,00 EUR. Vi står för den del av kostnaden som eventuellt överstiger detta. Om varans beskaffenhet gör att den inte kan skickas per post hämtar vi den på vår egen bekostnad.
Om varans värde har minskat till följd av att den har hanterats på ett sätt som inte är nödvändigt för att kontrollera dess beskaffenhet, egenskaper eller funktion måste du stå för denna värdeminskning.

§ 9 Återrättsformulär
Om du vill häva avtalet fyller du i detta formulär och skickar det till:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover, Tyskland
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com
Jag/vi () häver härmed det avtal som jag/vi () ingått för att köpa följande varor:
som beställdes den …………………..
Konsumentens/konsumenternas namn…………………..
Konsumentens/konsumenternas adress …………………..
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid meddelande på papper) ………………….
Datum …………………..

§ 10 Särskild konsumentinformation
(1) Giti Tire Tyskland GmbH omfattas inte av några särskilda uppförandekoder som inte omnämns i dessa Villkor. De lagbestämmelser som hänvisas till i dessa villkor finns tillgängliga på tyska justitieministeriets webbplats: http://www.gesetze-im-internet.de
(2) Information om de huvudsakliga egenskaperna hos de produkter som erbjuds av Giti Tire Deutschland GmbH och giltighetstiden för begränsade erbjudanden finns i Giti Tire Deutschland GmbH:s produktbeskrivningar på internet.
(3) Avtal ingås uteslutande på tyska språket.
§ 11 Dataskyddspolicy; samtycke till behandling av personuppgifter
(1) I samband med affärspartnerns erbjudande till Giti Tire Deutschland GmbH om att ingå köpavtal behöver vissa personuppgifter överföras (huvudsakligen affärspartnerns namn, adress, e-postadress och eventuellt bankuppgifter). Med ”personuppgifter” menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En ”identifierbar” person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller andra faktorer som är specifika för personen. Giti Tire Deutschland GmbH behöver dessa personuppgifter för genomförandet och betalningen av köpet, framförallt för att kunna utföra nödvändig kommunikation, leverera den köpta artikeln samt fakturera, genomföra fordringshantering och utöva eller försvara rättsliga anspråk. Dessutom kan Giti Tire Deutschland GmbH även använda personuppgifterna för att skicka ut direktreklam i pappersformat eller elektroniskt format till affärspartnern i samband med vissa kampanjer.
(2) Om affärspartnern därmed bestämmer sig för att lämna anbud om att köpa produkter av Giti Tire Deutschland GmbH samtycker affärspartnern genom sitt anbud frivilligt till att dessa personuppgifter överförs till Giti Tire Deutschland GmbH och att de används enligt nedanstående punkt 3 och 4.
(3) Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 b GDPR i den utsträckning de är nödvändiga för att fullgöra förpliktelser enligt avtal. I den utsträckning personuppgiftsbehandlingen grundar sig på affärspartnerns samtycke är den rättsliga grunden även artikel 6.1 a GDPR. Dessa personuppgifter behandlas och lagras hos Giti Tire Deutschland GmbH för de ändamål som anges i punkt 1 enligt bestämmelserna i tyska dataskyddslagen (BDSG) och tyska telemedielagen (TMG) samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje man förutom till de parter som är anlitade för att avtalet ska kunna uppfyllas, såsom logistikföretag, inkassoföretag och factoringföretag.
(4) Personuppgifterna raderas av Giti Tire Deutschland GmbH så snart de inte längre behövs i bokföringssyfte, för att utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att genomföra reklamkampanjer. Personuppgifterna kommer också att raderas om affärspartnern motsätter sig framtida användning och Giti Tire Deutschland GmbH inte längre behöver dem i bokföringssyfte eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk. För närvarande är de lagstadgade arkiveringstiderna för bokföringsunderlag 10 år räknat från utgången av året då transaktionen genomfördes. Om ett samtycke till användning återkallas kommer således uppgifterna att raderas först efter utgången av denna arkiveringstid.
(5) Ansvarig för personuppgifternas lagring och användning (personuppgiftsansvarig) är:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a, 30419 Hannover, Tyskland
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com

(6) Affärspartnern har rätt att när som helst utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som Giti Tire Deutschland GmbH har lagrade om honom/henne. Dessutom har han/hon rätt att gentemot Giti Tire Deutschland GmbH begära att felaktiga personuppgifter om honom/henne rättas och/eller ofullständiga personuppgifter om honom/henne kompletteras. I stället kan affärspartnern även begära en begränsning av användningen av personuppgifterna, vilket får till följd att personuppgifterna, med undantag för lagring, endast får behandlas med samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.
(7) Affärspartnern har rätt att när som helst återkalla samtycket till att hans/hennes personuppgifter lagras och används med framtida verkan. Återkallandet kan göras muntligt, skriftligt, per fax eller i annan textform (till exempel i ett e-postmeddelande) till Giti Tire Deutschland GmbH genom att använda kontaktuppgifterna under punkt 5. Vid ett återkallande kommer Giti Tire Deutschland inte längre att använda personuppgifterna i samband med kampanjer och kommer dessutom att radera uppgifterna snarast möjligt. Affärspartnern uppmärksammas på att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten i den personuppgiftsbehandling som grundade sig på samtycket före återkallandet.
(8) Affärspartnern har av skäl som hänför sig till affärspartnerns specifika situation rätt att när som helst göra invändningar mot personuppgiftsbehandling som inte är nödvändig för att uppfylla avtalsförpliktelser eller rättsliga förpliktelser, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.
(9) Affärspartnern kan av Giti Tire Deutschland GmbH begära att hans/hennes personuppgifter utan dröjsmål raderas när (a) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlats in eller på annat sätt behandlats eller (b) affärspartnern återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen eller (c) affärspartnern invänder mot personuppgiftsbehandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller (d) personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller (e) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller tysk nationell rätt. Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig (a) för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet eller (b) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt EU-rätt eller tysk nationell rätt eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss eller (c) för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet eller (d) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
(10) I den utsträckning affärspartnern har utövat sin rätt gentemot oss att få sina personuppgifter rättade eller raderade eller få behandlingen av sina personuppgifter begränsad är vi skyldiga att informera alla mottagare till vilka affärspartnerns personuppgifter har lämnats ut om denna rättelse eller radering av personuppgifterna eller denna begränsning av behandlingen av personuppgifterna, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Dessutom är vi skyldiga att på begäran upplysa affärspartnern om dessa mottagare.
(11) De personuppgifter som rör affärspartnern och som han/hon har tillhandahållit oss har han/hon rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har affärspartnern rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om (a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR och (b) behandlingen sker automatiserat.
(12) Om affärspartnern anser att Giti Tire Deutschland GmbH genom behandlingen av hans/hennes personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddsbestämmelser har affärspartnern rätt att oberoende av andra tillgängliga rättsmedel inge klagomål hos dataskyddsmyndigheten (”Landesbeauftragter für Datenschutz”) i Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, Tel: 0511 120 4500, Fax: 0511 120 4599, Tyskland.
(13) Affärspartnern är skyldig att meddela Giti Tire Deutschland när personuppgifter ändras så att Giti Tire Deutschland GmbH utan dröjsmål kan uppdatera lagrade uppgifter eller radera felaktiga uppgifter hos sig.

§ 12 Övriga förpliktelser ålagda affärspartnern
(1) Det är inte tillåtet att avlägsna symboler och siffror på våra produkter.
(2) Det är inte heller tillåtet att återförsälja artiklar som har försämrats på något sätt sedan leveransen eller som har ändrats på ett sätt som inte uppfyller standard eller som redan var defekta vid leveransen och vars defekt inte har åtgärdats.
(3) Affärspartnern förbinder sig att återförsälja varan i den klassificering vi har tagit fram. Vi förbehåller oss rätten att genomföra tekniska förändringar. Affärspartnern förbinder sig dessutom att för sin kund noga förklara egenskaperna och de tekniska detaljerna för de däck vi levererar. Affärspartnern kontrollerar själv att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet.
(4) Vid näringsverksamhet inom en EU-medlemsstat styrker den affärspartner som är företagare sin status som näringsidkare genom att uppge sitt momsregistreringsnummer och överföra de redovisade exportdeklarationerna för gemenskapsinterna leveranser till oss.

§ 13 Skriftlig form
Alla avtal som träffas mellan oss och affärspartnern har endast rättslig verkan om de har träffats skriftligt mellan parterna. Ytterligare tilläggsvillkor eller avtalsklausuler som föreslås av affärspartnern anses inte vara giltiga förrän vi godkänt dessa skriftligen.

§ 14 Slutbestämmelser
(1) Detta avtal regleras av tysk rätt (Förbundsrepubliken Tyskland, BRD).
(2) Jurisdiktionsort och domstol med exklusiv behörighet är Giti Tire Deutschland GmbH:s säte: Hollerithallee 18a, 30419 Hannover.
(3) Bestämmelserna i Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISC) tillämpas inte.
(4) Avtalsbestämmelserna är endast juridiskt bindande i sin tyska lydelse. Den svenska översättningen har bara ett informativt syfte.
(5) Om någon av bestämmelser ovan skulle vara overkställbar ska de återstående bestämmelserna ha fortsatt full verkan. Avtalsparterna ska då ersätta den overkställbara bestämmelsen med en bestämmelse som ligger så nära parternas avsikt och syfte som det är rättsligt möjligt. På motsvarande sätt ska en eventuell lucka i avtalet täckas med en kompletterande bestämmelse.
Hannover, 3 maj 2018
Giti Tire Deutschland GmbH