Integritetspolicy

I. Allmänt om Giti Tire Deutschland GmbH:s databehandling

Följande bestämmelser, hänvisningar och upplysningar avser behandlingen av fysiska personers personuppgifter. Med ”personuppgifter” menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar person. En ”identifierbar” person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller andra faktorer som är specifika för personen.

 1. Personuppgiftsbehandlingens omfattning
  Våra kunders personuppgifter är mycket viktiga för oss. Därför behandlar vi våra webbplatsanvändares personuppgifter av princip endast i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en fungerande webbplats och leverera vårt innehåll och våra tjänster. Därutöver behandlas personuppgifter endast med användarens samtycke. Enda undantaget är då de faktiska omständigheterna inte gör det möjligt att inhämta samtycke i förväg och behandlingen av personuppgifterna är tillåten enligt lag.

 2. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
  För behandling av personuppgifter gäller följande rättsliga grunder:
  a) I de fall vi inhämtar den registrerades samtycke sker detta enligt artikel 6.1 a EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
  b) I de fall behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås grundas detta på artikel 6.1 b GDPR.
  c) I den utsträckning en behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger vårt företag utgör den rättsliga grunden för detta artikel 6.1 c GDPR.
  d) Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillvarata något av vårt företags eller tredje mans berättigade intressen och den registrerades intressen och grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än detta intresse utgör artikel 6.1 f GDPR den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen.

 3. Radering och lagring av personuppgifter
  Vi raderar eller blockerar den registrerades personuppgifter så snart syftet med lagringen har upphört. Vi kan dock även vara tvungna att lagra personuppgifter enligt förordningar, lagar eller andra bestämmelser i Europeiska unionen eller Tyskland. Personuppgifterna kommer även i dessa fall att raderas eller blockeras när den föreskrivna lagringstiden löper ut såvida inte fortsatt lagring är nödvändig för att ett avtal ska kunna ingås eller uppfyllas.

II. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

 1. Beskrivning och omfattning av databehandling
  Varje gång vår webbplats visas registrerar vårt system automatiskt data och information om det datorsystem som används för att visa den. Följande data samlas in:
  o information om användarens webbläsare
  o användarens IP-adress
  o datum och tid för åtkomsten till webbplatsen
  o de besökta sidorna
  o webbplatsen från vilken användaren gick in på Giti Tire Deutschland GmbH:s webbplats.
  Vi sparar dessa data i ditt systems loggfiler med undantag för användarens IP-adress eller andra data som är möjliga att koppla till en användare.
  Om du visar sidor och filer på vår webbplats och ombeds att uppge uppgifter om dig själv upplyser vi dig om att dataöverföringen över Internet inte är säker och att data därmed kan ses eller förfalskas av obehöriga personer.

 2. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för den temporära lagringen av data är artikel 6.1 f GDPR.

 3. Databehandlingens syfte
  För att vår webbplats ska kunna visas på användarens dator behöver vi tillfälligt lagra användarens IP-adress, det vill säga så länge internetanvändningen varar. Detta utgör samtidigt även vårt berättigade intresse för databehandlingen enligt artikel 6.1 f GDPR.

 4. Lagringstid
  Så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte de samlades in för raderas de. När det gäller de data som samlas in för att tillhandahålla webbplatsen innebär detta när den aktuella sessionen upphör.

 5. Möjlighet till invändning och radering
  För att kunna tillhandahålla vår webbplats behöver vi samla in och lagra ovannämnda data. Mot detta har användaren ingen rätt att göra invändningar.

III. Användning av cookies

 1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
  Vid ett besök på vår webbplats kan information i form av en så kallad cookie sparas på din dator. Sådana cookies används bara för att kunna säkerställa driften av webbplatsen. Ytterligare cookies (till exempel i samband med att webbplatsen används) skapas bara med ditt samtycke (se cookiepolicyn). Du kan fortfarande blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Men du bör då vara införstådd med att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med användning av cookies är artikel 6.1 f GDPR.

 2. Databehandlingens syfte
  Syftet med tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av en webbplats för användarna. Vissa funktioner på våra webbsidor kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa funktioner måste webbläsaren kunna kännas igen även efter att användare växlat till en annan sida.
  De användardata som samlas in genom tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.
  Dessa syften utgör vårt berättigade intresse för att behandla personuppgifter enligt artikel 6.1 f GDPR.

 3. Lagringstid, möjlighet till invändning och radering
  Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats. Varje användare kan inaktivera eller begränsa användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Cookies som redan finns lagrade kan när som helst raderas. Om cookies inaktiveras för vår webbplats kan alla funktioner på webbplatsen eventuellt inte längre användas fullt ut.

IV. E-postkontakt

 1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
  Användare kan kontakta Giti Tire Deutschland GmbH via en e-postadress som anges på webbplatsen. De personuppgifter som användaren överför via detta e-postmeddelande kommer då att sparas för att kunna kommunicera med användaren. Dessa uppgifter kommer dock inte att lämnas ut till tredje man.

 2. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter när användaren ger sitt samtycke är artikel 6.1 a GDPR och när användaren skickar ett e-postmeddelande artikel 6.1 f GDPR.

 3. Databehandlingens syfte
  Syftet med databehandlingen är att kunna kommunicera med dig.

 4. Lagringstid
  Så snart dina uppgifter inte längre behövs för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna raderar vi dem. För personuppgifterna som skickas per e-post innebär detta när den aktuella kommunikationen med dig är avslutad och den lagstadgade preskriptionstiden för eventuella civilrättsliga anspråk och/eller arkiveringstiderna enligt gällande bokföringsprinciper har löpt ut. Kommunikationen är avslutad när det av omständigheterna framgår att det aktuella ärendet är färdigutrett.

 5. Möjlighet till invändning och radering
  Du har möjlighet att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifterna och invända mot fortsatt lagring av personuppgifterna. Utan dina kontaktuppgifter kan vi dock inte längre kommunicera med dig.
  Du måste då använda e-postadressen info@giti.de om du vill komma i kontakt med oss. Alla personuppgifter som sparades i samband med att du kontaktade oss kommer i detta fall att raderas.

  Beträffande Giti-nyhetsbrevet

 6. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
  På vår webbplats erbjuder vi användare att kostnadsfritt få prenumerera på ett nyhetsbrev. Detta är helt frivilligt.
  När du registrerar dig för att få våra nyhetsbrev behöver vi förutom din e-postadress även få en bekräftelse på att det är du som äger e-postadressen i fråga och att du är införstådd med att nyhetsbrevet du kommer att få även kan innehålla reklam. För att göra nyhetsbreven eller e-postmeddelandena mer personliga frågar vi även efter ditt för- och efternamn, ditt kön och ditt födelsedatum. De här personuppgifterna om användaren sparas för att kunna kommunicera med användaren. Dessa uppgifter kommer dock inte att lämnas ut till tredje man.
  Databehandlingen i samband med utskicken av nyhetsbrev medför inte att några personuppgifter delas med utomstående parter. Personuppgifterna används uteslutande för att skicka ut nyhetsbrevet.

 7. Rättslig grund för databehandlingen
  Nyhetsbreven skickas ut till de användare som har registrerat sig för att prenumerera på nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter när användaren ger sitt samtycke är artikel 6.1 a GDPR.

 8. Databehandlingens syfte
  Syftet med databehandlingen är att kunna skicka ut nyhetsbrevet och kommunicera med dig.

 9. Lagringstid
  Så snart dina uppgifter inte längre behövs för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna raderar vi dem. Detta gäller även då du säger upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller invänder mot behandlingen av dina personuppgifter eller om vi slutar erbjuda nyhetsbrev. Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp av användaren.

 10. Möjlighet till invändning och radering
  Du har möjlighet att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifterna och invända mot fortsatt lagring av personuppgifterna. Utan dina kontaktuppgifter kan vi dock inte skicka några fler nyhetsbrev.
  Du måste då använda e-postadressen info@giti.de om du vill komma i kontakt med oss. Alla personuppgifter som sparades i samband med att du kontaktade oss kommer i detta fall att raderas.

VI. E-handel

 1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
  Vi erbjuder användarna på vår webbplats en plattform för att köpa Giti-produkter online. När ett avtal ingås samlas i regel personuppgifter in om avtalsparten (särskilt uppgifter som namn, adress, bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter). Om köparen inte skulle betala sina fordringar hos oss förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra personuppgifterna till ett inkassoföretag för inkassering.

 2. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 b GDPR.

 3. Databehandlingens syfte
  Syftet med databehandlingen är att kunna uppfylla och verkställa köpeavtalet med den registrerade.

 4. Lagringstid
  Så snart dina uppgifter inte längre behövs för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna raderar vi dem. Detta innebär när den lagstadgade preskriptionstiden för eventuella civilrättsliga anspråk samt arkiveringstiderna enligt gällande bokföringsprinciper (för närvarande 10 år) har löpt ut.

 5. Möjlighet till invändning och radering
  Eftersom vi måste behandla personuppgifter för att kunna genomföra och verkställa avtalet finns det ingen möjlighet att invända mot behandlingen av dem eller begära att de ska raderas.

VII. Användning av Google Analytics

 1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
  Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som samlas in via denna cookie överförs vanligtvis till en Google-server i USA där den lagras. Om IP-anonymisering har aktiverats på den här webbplatsen kortas dock din IP-adress av Google först i medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som är part i avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google informationen för att utvärdera din användning av denna tjänst, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och erbjuda webbplatsoperatören ytterliga tjänster relaterade till webbplatsanvändningen och internanvändningen. IP-adressen som överförs från din dator inom ramen för Google Analytics kommer inte att kombineras med andra Google-data. Du kan blockera lagringen av cookies via motsvarande inställning i din webbläsare. Men du bör då vara införstådd med att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som cookien genererar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ned och installera webbläsartillägget på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 2. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 f GDPR.

 3. Databehandlingens syfte
  Syftet med cookies är att förenkla användningen av en webbplats för användarna. Vissa funktioner på våra webbsidor kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa funktioner måste webbläsaren kunna kännas igen även efter att användare växlat till en annan sida.
  De användardata som samlas in genom dessa cookies används för att skapa användarprofiler.
  Dessa syften utgör vårt berättigade intresse för att behandla personuppgifter enligt artikel 6.1 f GDPR.

 4. Lagringstid, möjlighet till invändning och radering
  Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats. Varje användare kan inaktivera eller begränsa användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Cookies som redan finns lagrade kan när som helst raderas. Om cookies inaktiveras för vår webbplats kan alla funktioner på webbplatsen eventuellt inte längre användas fullt ut.

VIII. Användning av Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager. Operatören är Google Ireland inc.

Google Tag Manager är ett verktyg som vi använder för att integrera spårnings- och statistikverktyg på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte själv användarprofiler, lagrar inte cookies och utför inte oberoende analyser. Det används endast för att hantera och visa de verktyg som integreras genom detta. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, vilken även kan överföras till Googles moderbolag i USA.
Användning av Google Tag Manager sker baserat på Art. 6 Para. 1 (f) GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att snabbt och enkelt kunna integrera och hantera olika verktyg på sin webbplats. Förutsatt att tillämpligt samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 Para. 1 (a) GDPR; samtycke kan när som helst återkallas.

För mer information om bearbetning av Google Tag Manager, se Googles sekretesspolicy.

IX. Integritetspolicy för Facebooks sociala plugin

  1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
   Vår webbplats använder sociala plugin-program för nätverket facebook.com som drivs av Facebook Inc., USA (”Facebook”). När du visar en av våra webbsidor som har en sådan plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Plugin-programmets innehåll överförs av Facebook direkt till din webbläsare och bäddas in i webbplatsen. Att plugin-programmet är inbäddat innebär att Facebook får information om att du visar den här sidan på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook koppla besöket till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugin-programmet, till exempel klickar på ”Gilla” eller skriver en kommentar, överförs den informationen av din webbläsare direkt till Facebook och sparas där.
 1. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 f GDPR.

 2. Databehandlingens syfte
  Mer information om datainsamlingens syfte och omfattning och Facebooks fortsatta behandling och användning av dessa data och vilka rättigheter och inställningsmöjligheter du har för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddspolicy. sv-se.facebook.com/policy.php

 3. Lagringstid, möjlighet till invändning och radering
  Om du inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

X. Integritetspolicy för Twitter

 1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
  På våra webbsidor är funktioner från tjänsten Twitter inbäddade. Dessa funktioner erbjuds genom Twitter Inc., USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Retweet” kopplas de webbsidor som du har besökt till ditt Twitter-konto så att andra användare kan se det. Det innebär att data också överförs till Twitter.

 2. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 f GDPR.

 3. Databehandlingens syfte
  Mer information om syftet med och omfattningen av Twitters behandling och användning av dessa data och vilka rättigheter och inställningsmöjligheter du har för att skydda din integritet finns i Twitters dataskyddspolicy (twitter.com/privacy).

 4. Lagringstid, möjlighet till invändning och radering
  Observera att vi som leverantör av dessa webbsidor inte får någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Twitter. Mer information om detta hittar du i Twitters integritetspolicy på twitter.com/privacy. Dina dataskyddsinställningar på Twitter kan du ändra i kontoinställningarna under twitter.com/account/settings.

XI. Nätverk för sociala medier

 1. metaplattformar
  • Vi driver en eller flera företagswebbplatser ("fansidor") på de sociala medienätverken Facebook och Instagram, i synnerhet för att presentera oss själva, för att skapa ett varumärke men också för att kommunicera med kunder och rekrytera.
  • Vi behandlar endast dina uppgifter - med undantag för eventuella ytterligare förfaranden nedan - om du kontaktar oss via plattformen. I det här fallet samlar Facebook in dina uppgifter och gör dem tillgängliga för oss. I samband med detta kan vi också lagra och vidarebehandla dina uppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter vid en förfrågan eller ansökan regleras av våra andra dataskyddsdeklarationer i detta avseende.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, beroende på fallkonstellationen, behandling för att inleda och genomföra ett avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO eller på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med användare och vår externa presentation i reklamsyfte i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.
  • Om du har gett ditt samtycke till leverantören av det sociala nätverket för ovannämnda databehandling med verkan för oss, är den rättsliga grunden artikel 6.1 a i DSGVO.
   Dessutom kan vi samla in uppgifter om besökare på vår företagssida, förutsatt att visningen som besökare kan definieras som behandling. Vi lagrar dock inte dessa uppgifter - med förbehåll för ytterligare förfaranden som anges nedan - i våra egna system och de behandlas inte heller systematiskt utöver tillfälliga meddelanden. Vår information om den personuppgiftsansvarige, dataskyddsombudet och förklaringen om dina rättigheter som registrerad gäller för dessa behandlingssteg.
  • Observera att för all ytterligare behandling på våra fansidor gäller sekretesspolicyn för Meta Platforms, Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) eller Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Överföringar av uppgifter till tredjeländer baseras på användningen av standardavtalsklausuler i enlighet med Europeiska kommissionen :https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
  • Ytterligare detaljerad information om Facebooks databehandling och motsvarande invändningsmöjligheter finns på https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Meta är leverantören av denna tjänst och är ensam behörig att ge fullständig information om databehandling på Facebook.
  • Weitere Informationen Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Instagram sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ oder https://help.instagram.com/155833707900388/

 2. YouTube
  • Wir betreiben eine oder mehrere Unternehmens-Webseiten auf dem Social-Media-Netzwerk Youtube der Google Inc., insbesondere zur Selbstdarstellung.
  • Wir vermuten eine analoge Anwendbarkeit dieser Entscheidung auf andere soziale Netzwerke, so auch YouTube. Bislang ist uns nicht bekannt, dass YouTube eine den Anforderungen des Art. 26 genügende Vereinbarung anbietet.
  • Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie den hier angebotenen Youtube Kanal und dessen Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Teilen, Liken, Disliken, Kommentieren).
  • Vi behandlar dina uppgifter endast om du kontaktar oss via YouTube-plattformen. I det här fallet samlar YouTube in dina uppgifter och gör dem tillgängliga för oss.
  • Under vissa omständigheter kan vi också lagra och vidarebehandla dina uppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter regleras sedan av någon av våra andra dataskyddsförklaringar, beroende på vilken grupp av registrerade du tillhör.
  • Dessutom kan vi samla in uppgifter från besökare på vår företagswebbplats, förutsatt att visningen som besökare kan definieras som behandling. Vi lagrar dock inte dessa uppgifter i våra egna system och de behandlas inte heller systematiskt utöver enstaka meddelanden.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, beroende på fallkonstellationen, behandling för att inleda och genomföra ett avtal med dig enligt artikel 6.1 b i DSGVO (t.ex. för frågor om produkter eller tjänster) eller på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med användare och vår externa presentation i reklamsyfte enligt artikel 6.1 första meningen 1 f i DSGVO. Om du har gett ditt samtycke till leverantören av det sociala nätverket för ovannämnda databehandling med verkan för oss, är den rättsliga grunden artikel 6.1 a i DSGVO.
  • Vår information om den personuppgiftsansvarige, dataskyddsombudet och förklaringen om dina rättigheter som registrerad gäller för dessa behandlingssteg.
  • Vi vill påpeka att för all vidare behandling av vår YouTube-kanal gäller sekretesspolicyn för Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001 eller alternativt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vi har ingen hållbar kunskap om och inget inflytande över typen och omfattningen av de uppgifter som behandlas av Google, hur de behandlas och används eller hur dessa uppgifter överförs till tredje part. Vi har inte heller något effektivt kontrollmedel i detta avseende. Mer information om YouTubes behandling av personuppgifter finns här:
   Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
   För dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   Integritetspolicy:
   http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
  • Standardkontraktsklausuler tillämpas i de fall då personuppgifter överförs till USA.

 3. LinkedIn
  • Vårt företag har en kanal för sociala medier på LinkedIn-plattformen.
  • Vi behandlar dina uppgifter endast om du kontaktar vår personalavdelning via LinkedIn-plattformen eller ansöker om en utannonserad tjänst via LinkedIn för just dessa ändamål. I det här fallet samlar LinkedIn in dina uppgifter och gör dem tillgängliga för oss.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, beroende på fallkonstellationen, behandling för att inleda och genomföra ett avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO eller på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med användare och vår externa presentation i reklamsyfte i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.
  • Om du har gett ditt samtycke till leverantören av det sociala nätverket för ovannämnda databehandling med verkan för oss, är den rättsliga grunden artikel 6.1 a i DSGVO.
  • I detta fall kan vi också lagra och behandla uppgifterna vidare. Behandlingen av dina personuppgifter i samband med en ansökan regleras av vår sekretesspolicy för sökande.
  • Dessutom kan vi samla in uppgifter om besökare på vårt företags webbplats, förutsatt att annonseringen som besökare kan definieras som behandling. Vi lagrar dock inte dessa uppgifter i våra egna system och de behandlas inte heller systematiskt utan att du ibland är medveten om det.
  • För dessa behandlingssteg gäller vår information om det ansvariga organet, dataskyddsombudet och förklaringen om dina rättigheter som registrerad.
  • För all vidare behandling bör du notera att sekretesspolicyn för LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (nedan kallad LinkedIn) gäller för vår LinkedIn-företagssida.
  • Mer information om LinkedIns behandling av personuppgifter finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.

 4. Xing
  • Vi driver en eller flera företagswebbplatser på det professionella sociala medienätverket XING, särskilt för att presentera oss själva, men också för att rekrytera.
  • Vi antar att detta beslut kan tillämpas på samma sätt på andra sociala nätverk, inklusive XING. Hittills känner vi inte till att XING erbjuder ett avtal som uppfyller kraven i artikel 26.
  • Vi behandlar endast dina uppgifter om du kontaktar vår personalavdelning via XING-plattformen eller söker en annonserad tjänst via XING. I detta fall samlar XING in dina uppgifter och gör dem tillgängliga för oss. I samband med detta kan vi också lagra och vidarebehandla dina uppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter i samband med en ansökan regleras av vår sekretesspolicy för sökande.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, beroende på fallkonstellationen, behandling för att inleda och genomföra ett avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO eller på grundval av vårt legitima intresse av att kommunicera med användare och vår externa presentation i reklamsyfte i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.
  • Om du har gett ditt samtycke till leverantören av det sociala nätverket för ovannämnda databehandling med verkan för oss, är den rättsliga grunden artikel 6.1 a i DSGVO.
  • I detta fall kan vi också lagra och behandla uppgifterna vidare. Behandlingen av dina personuppgifter i samband med en ansökan regleras av vår sekretesspolicy för sökande.
  • Dessutom kan vi samla in uppgifter från besökare på företagets webbplats, förutsatt att annonseringen som besökare kan definieras som behandling. Vi lagrar dock inte dessa uppgifter i våra egna system och de behandlas inte heller systematiskt utan att du ibland får veta det.
  • För dessa behandlingssteg gäller vår information om det ansvariga organet, dataskyddsombudet och förklaringen om dina rättigheter som registrerad.
  • Vi vill påpeka att dataskyddsdeklarationen för NEW WORK SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland, Tel.: +49 40 419 131-0 , Fax: +49 40 419 131-11, E-Mail: info@xing.com, (nedan kallat XING) gäller för all vidare behandling på vår företagswebbplats XING. Weitere Infos zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch XING finden Sie hier: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


   5 Tik Tok
  • Vi upprätthåller en eller flera närvaro på det sociala nätverket Tik Tok för att kommunicera med användare som är registrerade där och för att tillhandahålla information om vårt företag och våra produkter och tjänster.
  • Vi behandlar de uppgifter som du skickar till oss via dessa nätverk för att kunna kommunicera med dig och svara på dina meddelanden där.
  • I samband med detta kan vi också lagra och vidarebehandla dina uppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter i samband med en ansökan regleras av vår sekretesspolicy för sökande.
  • Dessutom kan vi samla in uppgifter från besökare på företagets webbplats, förutsatt att annonseringen som besökare kan definieras som behandling. Vi lagrar dock inte dessa uppgifter i våra egna system och de behandlas inte heller systematiskt utan att vi ibland är medvetna om dem.
  • För dessa behandlingssteg gäller vår information om det ansvariga organet, dataskyddsombudet och förklaringen om dina rättigheter som registrerad.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse av att kommunicera med användarna och vår externa presentation i reklamsyfte i enlighet med artikel 6.1 f i DS-GVO.
  • Om du har gett ditt samtycke till ovan nämnda databehandling till leverantören av det sociala nätverket med verkan för oss, är den rättsliga grunden artikel 6.1 a i DSGVO.
  • För all vidare behandling bör du notera att sekretesspolicyn för TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irland gäller för vårt företags webbplats.
  • För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Tik Tok:s fortsatta behandling och användning av data, samt om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, se Tik Tok:s integritetspolicy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

XII. Integritetspolicy för utlottningar eller kupongkampanjer

 1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
  Vi samlar in personuppgifter även i samband med utlottningar eller kupongkampanjer. Dessa uppgifter (e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och födelsedatum) använder vi för att meddela vinnaren. Om vi genomför en utlottning i tillsammans med en av våra partner överlämnar vi vinnarens personuppgifter till vår partner i syfte att informera vinnaren om vinsten och/eller skicka vinsten till vinnaren, om det i det enskilda fallet är nödvändigt för genomförandet.

 2. Rättslig grund för databehandlingen
  Den rättsliga grunden för behandling av dessa personuppgifter när användaren ger sitt samtycke är artikel 6.1 a GDPR samt artikel 6.1 b GDPR för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt deltagarvillkoren för en utlottning eller en kupongkampanj.

 3. Databehandlingens syfte
  Syftet med databehandlingen är att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt deltagarvillkoren för en utlottning eller en kupongkampanj.

 4. Lagringstid
  Så snart dina uppgifter inte längre behövs för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna raderar vi dem. För personuppgifterna som skickas per e-post innebär detta när den aktuella kommunikationen med dig är avslutad och den lagstadgade preskriptionstiden för eventuella civilrättsliga anspråk och/eller arkiveringstiderna enligt gällande bokföringsprinciper har löpt ut. Kommunikationen är avslutad när det av omständigheterna framgår att det aktuella ärendet är färdigutrett.

 5. Möjlighet till invändning och radering
  Du har möjlighet att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifterna och invända mot fortsatt lagring av personuppgifterna. Utan dina kontaktuppgifter kan vi dock inte längre kommunicera med dig.
  Du måste då använda e-postadressen info@giti.de om du vill komma i kontakt med oss. Alla personuppgifter som sparades i samband med att du kontaktade oss kommer i detta fall att raderas.

XIII. Den registrerades rättigheter
Om personuppgifter som rör dig behandlas eller har behandlats har du följande rättigheter gentemot Giti Tire Deutschland GmbH:

 1. Rätt till tillgång
  Du kan begära en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig eller inte. Om svaret är ja, har du rätt att begära att få följande information:
  (1) ändamålen med behandlingen
  (2) de kategorier av personuppgifter som behandlas
  (3) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut
  (4) den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period
  (5) förekomsten av rätten att av Giti Tire Deutschland GmbH begära rättelse eller radering av eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling
  (6) förekomsten av rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
  (7) all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer om personuppgifterna inte samlas in från dig
  (8) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för dig.

 2. Rätt till rättelse
  Du har rätt att av Giti Tire Deutschland GmbH begära att felaktiga personuppgifter som rör dig rättas och/eller ofullständiga personuppgifter som rör dig kompletteras. Giti Tire Deutschland GmbH måste rätta felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

 3. Rätt till begränsning av behandling
  Under följande omständigheter kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:
  (1) när du bestrider dina personuppgifters korrekthet för en tid som ger Giti Tire Deutschland GmbH möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
  (2) behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
  (3) Giti Tire Deutschland GmbH behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
  (4) när du har invänt mot behandlingen enlig artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll av om Giti Tire Deutschland GmbH:s berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl eller inte.
  Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får dessa personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

 4. Rätt till radering
  Du har rätt att kräva att Giti Tire Deutschland GmbH raderar dina personuppgifter och vi är då skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifterna om något av följande gäller:
  (1) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
  (2) Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
  (3) Du invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen enligt artikel 21.2 GDPR.
  (4) Dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
  (5) Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.
  (6) Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande om informationssamhällets tjänster enligt artikel 8.1 GDPR.
  Om Giti Tire Deutschland GmbH har offentliggjort dina personuppgifter och enligt artikel 17.1 GDPR är skyldiga att radera personuppgifterna, kommer vi att med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du som registrerad har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.
  Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig
  (1) för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
  (2) för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som Giti Tire Deutschland GmbH omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss
  (3) för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 GDPR
  (4) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 5. Rätt till information
  I den utsträckning du har utövat din rätt gentemot oss att få dina personuppgifter rättade eller raderade eller få behandlingen av dina personuppgifter begränsad är vi skyldiga att informera alla mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut om denna rättelse eller radering av personuppgifterna eller denna begränsning av behandlingen av personuppgifterna, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Dessutom är vi skyldiga att på begäran upplysa dig om dessa mottagare.

 6. Rätt till dataportabilitet
  De personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss har du rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta om
  (1) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b GDPR och
  (2) behandlingen sker automatiserat.
  Vid utövandet av denna rätt har du dessutom rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt. Andra personers friheter och rättigheter får inte påverkas av detta.

 7. Rätt att göra invändningar
  Du ska, av skäl som hänför sig till din specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.
  Giti Tire Deutschland GmbH får inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring.
  Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

 8. Rätt att återkalla samtycke till personuppgiftsbehandling
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten i den behandling som grundade sig på samtycket före återkallandet.

 9. Rätt att inge klagomål hos en tillsynsmyndighet
  Om du anser att vi genom behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddsbestämmelser har du rätt att oberoende av andra tillgängliga rättsmedel inge klagomål hos dataskyddsmyndigheten (”Landesbeauftragter für Datenschutz”) i Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, Tel: 0511 120 4500, Fax: 0511 120 4599, Tyskland.

 10. Personuppgiftsansvarigs namn och adress
  Personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar eller personuppgiftsskyddsbestämmelser är:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18 A
30419 Hannover
Tyskland
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com

 1. Personuppgiftsombudets namn och adress
  Personuppgiftsombud för Giti Tire Deutschland GmbH är:

Streit GmbH Managementsysteme
Frühlingstraße 8
13158 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 – 98 19 3 – 116
Fax: +49 (0) 30 – 98 19 3 - 135
E-postadress: ds-beauftragter@streit-online.de

Hannover, juli 2022
Giti Tire Deutschland GmbH