Yleiset Myyntiehdot

Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiön, osoite Hollerithallee 18 A, 30419 Hannover, yleiset myyntiehdot
(versio 1.4.2018)

 1. Soveltamisala
  (1) Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ˮmyyntiehdotˮ), sellaisina kuin ne ovat voimassa vastaavan ilmoituksen tai toimenpiteen ajankohtana, sovelletaan kaikkiin tarjouksiimme, toimituksiimme ja suoritteisiimme sekä muihin toimenpiteisiin ja ilmoituksiin asiakkaille, joiden kotipaikka on Saksan liittotasavallassa, Itävallassa tai Sveitsissä. Asiakkaita, joiden kotipaikka on Isossa-Britanniassa, kehotetaan tutustumaan erillisiin englanninkielisiin myyntiehtoihimme, ja asiakkaita, joiden kotipaikka on Ranskassa, kehotetaan tutustumaan erillisiin ranskankielisiin myyntiehtoihimme.
  (2) Ainoastaan nämä myyntiehdot ovat voimassa. Näistä myyntiehdoista poikkeavia liikekumppanin ehtoja ei sovelleta. Tämä pätee myös, jos emme nimenomaisesti vastusta liikekumppanin myyntiehtojen voimassaoloa, paitsi jos olemme yksittäistapauksessa tunnustaneet niiden voimassaolon kirjallisesti. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että toteutamme tilauksen varauksetta ja liikekumppanin vastakkaiset tai omista myyntiehdoistamme poikkeavat ehdot ovat tiedossamme.
  (3) Näitä myyntiehtoja sovelletaan sekä kuluttajiin että elinkeinonharjoittajiin, julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin ja julkiseen erillisvarallisuuteen. Näistä henkilöistä käytetään näissä myyntiehdoista yhtenäistä nimitystä ˮliikekumppaniˮ. Kuluttajaksi katsotaan jokainen sellainen luonnollinen henkilö, joka solmii kanssamme liikesuhteen tarkoituksessa, jonka ei voida katsoa kuuluvan hänen elinkeinotoimintaansa tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseensa. Elinkeinonharjoittajaksi katsotaan jokainen sellainen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka solmii kanssamme liikesuhteen harjoittaessaan elinkeinotoimintaa tai toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana.
  (4) Lähettämällä tarjouksen sopimuksen tekemistä varten tai hyväksymällä Giti Tire Deutschland GmbH:n tekemän tarjouksen liikekumppani ilmoittaa hyväksyvänsä näiden myyntiehtojen voimassaolon.
  (5) Sovittaessa pitkäaikaisesta liikesuhteesta näitä myyntiehtoja sovelletaan koko liikesuhteeseen eli myös kaikkiin myöhempiin tilauksiin, vaikka yksittäistapauksessa ei enää viitattaisi näiden myyntiehtojen soveltamiseen.
  (6) Jos asiakas on näiden myyntiehtojen kohdan 1 alakohdassa 3 tarkoitettu kuluttaja, hänellä on näiden myyntiehtojen kohdan 8 mukainen peruutusoikeus, kun sopimuksesta on neuvoteltu ja sopimus on tehty käyttämällä yksinomaan etämyyntivälinettä, kuten puhelinta, faksia tai sähköpostia.

 2. Sopimuksen tekeminen; toimitus-/suoritusehdot
  (1) Tuoteluettelossamme, esitteissämme tai muissa tuotelehtisissä tai -kuvauksissa mainitut tuotteet mahdollisine hintatietoineen eivät ole meitä sitova tarjous, vaan ainoastaan kehotus liikekumppanille ostotarjouksen tekemiseen.
  (2) Lähettämällä tilauksen liikekumppani tekee Saksan siviililain (BGB) 145 §:ssä tarkoitetun sitovan tarjouksen kyseisen tuotteen (tavaran) ostamisesta. Vahvistamme liikekumppanin tarjouksen saapumisen viipymättä. Tämä saapumisvahvistus ei merkitse kuitenkaan tarjouksen sitovaa hyväksymistä, paitsi jos ilmoitamme nimenomaisesti hyväksyvämme liikekumppanin tarjouksen kirjallisesti. Pidätämme lisäksi itsellemme oikeuden tilauksen vähimmäisarvon määräämiseen. Ilmoitamme siinä tapauksessa tilauksen vähimmäisarvon tai vähimmäismäärän liikekumppanille.
  (3) Kauppasopimus syntyy joka tapauksessa vasta, kun olemme ilmoittaneet hyväksymisestä kirjallisesti. Tavaran kuvaus ja olennaiset ominaisuudet määräytyvät silloin tilauksen ja tilausvahvistuksen tietojen perusteella. Tämä ei vaikuta alakohdan 5 soveltamiseen.
  (4) Kaikkien tuoteluettelossamme olevien tuotteiden ja hintojen ehtona on tuotteiden saatavuus sekä niiden saaminen omilta toimittajiltamme ja varaston riittävyys. Jos tilattua tavaraa ei ole saatavissa tai on saatavissa vain osittain tai jos emme ole saaneet tavaraa omilta toimittajiltamme, ilmoitamme siitä liikekumppanille viipymättä. Jos tällainen tilanne ilmenee sopimuksen teon jälkeen, liikekumppani voi purkaa sopimuksen ja palautamme liikekumppanin jo suorittamat maksut.
  (5) Olemme koonneet tuoteluettelossamme, esitteissämme, tuotelehtisissämme ja muissa vastaavissa olevat tuotetiedot huolellisesti. Yksittäistapauksissa esiintyviä painovirheitä tai erikoisvalmisteisissa tuotteissa esiintyviä poikkeamia, hinnanmuutokset mukaan luettuina, ei voida kuitenkaan sulkea pois. Tästä syystä emme vastaa tuoteluetteloissa, esitteissä, tuotelehtisissä tai muissa tuotekuvauksissa olevien numerotietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä, paitsi jos toisin on nimenomaisesti sovittu.
  (6) Käyttämämme kokotiedot, tekniset tiedot ja mainoslauseet eivät takaa luvattuja ominaisuuksia, vaan niitä on pidettävä ainoastaan ominaisuuksia koskevina tietoina.
  (7) Jollei yksittäistapauksessa ole kirjallisesti toisin sovittu, toimitamme kaupan kohteen vasta, kun kauppahinta on maksettu kokonaan ehdoitta.
  Ilmoittamamme toimitusajat eivät ole sitovia, vaan ne voivat muuttua, jollei yksittäistapauksessa ole kirjallisesti toisin sovittu.
  (8) Jos toimituksesta on sovittu, liikekumppani valtuuttaa meidät näin toimittamaan tilaamansa kaupan kohteen ilmoittamaansa toimitusosoitteeseen kustannuksellaan ja riskillään. Tavaran tuhoutumis- ja vahingoittumisriski siirtyy tässä tapauksessa liikekumppanille, kun tavara luovutetaan valtuuttamallemme, asianmukaisesti valitsemallemme tavarankuljettajalle, joka liikekumppanin on nimettävä (lähetysvelvoite). Tämä pätee myös, jos poikkeuksellisesti sovitaan, että kuljetuskustannukset ovat tavanomaisesta poiketen meidän vastuullamme. Jos kaupan kohde toimitetaan liikekumppanille poikkeuksellisesti yrityksen toimitiloissa erillisen sopimuksen perusteella (noutovelvoite), riski siirtyy, kun ilmoitamme tai valtuuttamamme myyjä ilmoittaa liikekumppanille, että kaupan kohde on valmiina noudettavaksi. Jos lähetysvalmiin tavaran lähetys tai vastaanotto viivästyy meistä riippumattomista syistä, riski siirtyy liikekumppanille lähetysvalmiutta koskevan ilmoituksen saapuessa.
  (9) Liikekumppani on velvollinen purkamaan lastin jakeluajoneuvoista sovittuna purkuajankohtana kohtuullisessa ajassa, jollei toisin ole sovittu. Kohtuullinen purkuaika on yleensä kaksi tuntia.
  (10) Jos liikekumppani ei vastaanota tavaraa ajoissa tai ei noudata osallistumisvelvollisuuksiaan, erityisesti lastin purkamisvelvollisuutta, olemme oikeutettuja korvaukseen tästä aiheutuvista vahingoista sekä mahdollisista lisäkustannuksista. Pidätämme itsellemme oikeuden muiden vaatimusten esittämiseen.
  (11) Emme ole velvollisia noudattamaan toimitusaikoja ylivoimaisesta esteestä aiheutuvien toimintahäiriöiden ja/tai kuljetusmahdollisuuksien häiriintymisen yhteydessä. Ylivoimainen este vapauttaa meidät velvollisuudesta toimittaa tavara ajallaan. Ylivoimaisia esteitä ovat erityisesti tulipalo, räjähdys, tulva, merirosvous, terrori-isku tai terroristiset uhkaukset, meistä riippumattomat viranomaismääräykset tai -toimenpiteet, lakko ja työsulku, raaka-ainepula, tuonti- tai vientimahdollisuuksien estyminen tai rajoittuminen esimerkiksi kauppasaarron vuoksi, luonnonmullistukset, sota, kapina, tuhopoltto tai vastaavat tapahtumat ja muut näihin verrattavat olosuhteet, jotka kohdistuvat meihin, tavarantoimituksessa käyttämäämme logistiikkakumppaniin, valmistajaan tai valmistuksessa tarvittavien materiaalien toimittajaan. Tällaisessa tapauksessa meillä on lisäksi oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos kaupan kohteen toimittaminen vaikeutuu olennaisesti tai on mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi tai sellaisten tapahtumien vuoksi, jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen tai jotka ovat meistä riippumattomista syistä tulleet tietoon vasta silloin.
  (12) Tavaran toimituksen ehtona on, että saamme oikean tavaran ajallaan. Jos tavara jää saamatta meistä riippumattomista syistä, sovittu toimitusaika pitenee vastaavasti.
  (13) Liikekumppani ei voi vaatia vahingonkorvausta tai esittää muita vaatimuksia myöhästyneen tai toteutumatta jääneen toimituksen vuoksi, ellei myöhästyminen tai toteutumatta jääminen johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Edustajamme tai täytäntöönpanoapulaisemme rikkomus on meidän vastuullamme. Jos toimituksen viivästyminen johtuu meidän vastuullamme olevasta törkeään huolimattomuuteen liittyvästä sopimusrikkomuksesta, vahingonkorvausvastuumme rajoittuu ennakoitaviin, tyypillisesti esiintyviin
  vahinkoihin. Tämä ei vaikuta liikekumppanin purkuoikeuteen. Purkuoikeutta voi kuitenkin käyttää vain, jos sopimuksen täytäntöönpano on tapahtunut viivästyminen huomioon ottaen kohtuutonta liikekumppanin kannalta.
  (14) Myytyä tavaraa ei voi palauttaa, jos se on sopimuksessa sovitun mukainen. Jos tavara otetaan poikkeuksellisesti takaisin vapaaehtoisesti, perimme kulukorvauksena 15 prosenttia nettokauppahinnasta edestakaisen kuljetuksen todellisten kustannusten lisäksi. Liikekumppanilla on oikeus todistaa, että palautuskustannukset ovat pienemmät.
  (15) Meillä on oikeus keskeyttää toimitukset heti ja lopettaa vielä voimassa olevien toimitussopimusten täyttäminen, jos liikekumppani ei täytä maksuvelvoitteitaan, liikekumppanin maksut viivästyvät, liikekumppani tai joku muu hakee maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista tai hakemus hylätään varojen puutteen vuoksi, liikekumppani keskeyttää maksunsa, yrityksen omistaja vaihtuu maksuvaikeuksien vuoksi, sekki tai vekseli on protestoitu tai liikekumppani ei noudata pyyntöämme riittävän vakuuden asettamisesta maksamattomille saataville. Tämä ei kuitenkaan päde, jos liikekumppani suorittaa kauppahinnan etukäteen. Sekkimaksuja ei hyväksytä näissä tapauksissa.

 3. Kauppahinta, erääntyminen, maksutapa, mahdollisuus esittää huomautuksia laskusta
  (1) Toimitus ja laskutus tapahtuvat toimituspäivänä voimassa olevien hintojen ja myyntiehtojen mukaan. Jollei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, hinnat ovat nettohintoja, joihin lisätään laissa säädetyn suuruinen arvonlisävero.
  (2) Hintoihin sisältyvät vakiomuotoisen toimituksen kustannukset. Toimitus on vakiomuotoinen ainoastaan, jos se tapahtuu Saksan liittotasavallan alueella (mantereella, ei saarilla) ja toimitusaika on enintään kahdeksan arkipäivää. Liikekumppani vastaa pyynnöstään nopeutetun lähetyksen tai toimituksen lisäkustannuksista. Nettokauppahinta (ilman vähennyksiä) on maksettava 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä, jollei toisin sovita. Maksun oikea-aikaisuuden ratkaisee päivä, jona maksettava määrä on hyvitetty yrityksemme tilille. Jos eräpäivä ylittyy, maksu katsotaan ilman erillistä muistutusta viivästyneeksi. Kun maksu on viivästynyt, meillä on ilman erillistä maksukehotusta tai muuta ilmoitusta oikeus antaa saatavamme perintätoimiston perittäväksi.
  (3) Jollei suoraveloituksesta ole sovittu, koko laskun summa on maksettava tilisiirtona yrityksemme tilille.
  (4) Myönnämme liikekumppaneillemme kolmen prosentin alennuksen, jos liikekumppanin kanssa on sovittu suoraveloituksesta ja maksu on voitu periä 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Alennus myönnetään kuitenkin vain, jos kaikki liikesuhteeseen, varsinkin aiempiin toimituksiin, liittyvät erääntyneet maksuvelvoitteet on täytetty ja olemme saanet laskun summan edellä mainitussa määräajassa. Summa katsotaan saapuneeksi päivänä, jona se on hallussamme kokonaan tai jona se hyvitetään pankkitilillemme. Liikekumppani kantaa maksutapaan liittyvän riskin.
  (5) Liikekumppani voi esittää huomautuksia laskusta tai laskun summasta yksinomaan kirjallisesti 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä osoitteeseen Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 14, 30419 Hannover. Reklamaation saapumispäivä on ratkaiseva. Jos liikekumppani maksaa ehdoitta tai jos huomautusaika umpeutuu ilman kirjallista ilmoitusta, liikekumppani ei voi esittää huomautuksia laskusta. Tämä mainitaan erikseen myös liikekumppanin saamassa laskussa.
  (6) Erääntyneistä saatavista peritään sopimuksessa sovitusta erääntymispäivästä lukien korkoa, joka on kulloinkin yhdeksän prosenttiyksikköä suurempi kuin Euroopan keskuspankin peruskorko. Määrä, josta peritään korkoa, on erääntyneen laskun bruttomääräinen loppusumma. Tämä ei vaikuta muihin vaatimuksiin, varsinkaan oikeuteen vaatia suurempaa korvausta maksuviivästyksestä aiheutuneista vahingoista.
  (7) Emme peri korkoa osa- tai ennakkomaksuista.
  (8) Pidätämme itsellemme oikeuden rajoittaa toimituksia määrittelemiemme luottolimiittien mukaan. Ilmoitamme kunkin liikekumppanin luottolimiitin suuruuden pyynnöstä. Pidätämme itsellemme oikeuden luoton epäämiseen, myös maksuajan kuluessa, jos on perusteltua syytä olettaa, että saatavamme tai muut vakuusoikeudet ovat vaarassa, tai tietoomme tulee muita seikkoja, joiden perusteella liikekumppanin luottokelpoisuutta on syytä epäillä. Pidätämme itsellemme oikeuden riittävän vakuuden vaatimiseen luoton myöntämisen yhteydessä.
  (9) Jos maksu tapahtuu vekselillä tai sekillä, pidätämme itsellemme oikeuden niiden hyväksymiseen. Myöhemmäksi päivättyjä sekkejä ei hyväksytä. Vekselillä tai sekillä tapahtunut maksu katsotaan suoritetuksi edellyttäen, että olemme saaneet asianmukaisesti koko summan. Liikekumppani vastaa kustannuksista ja diskonttauskuluista, joihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Emme takaa, että protestit esitetään oikein. Jos vekseli on protestoitu, mahdollisilla myöhemmin erääntyvillä vekseleillä ensin kuitattavat
  saatavat erääntyvät heti.
  (10) Liikekumppanilla on oikeus saatavien kuittaamiseen vain, jos vastasaatavat ovat riidattomia, jos ne perustuvat lainvoimaiseen tuomioon tai jos ne on täysin tunnustettu. Sama pätee vähennysvaatimuksiin tai pidätysoikeuksiin, jos liikekumppani on Saksan kauppalaissa tarkoitettu kauppias taikka julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai erillisvarallisuus. Viimeksi mainitun on lisäksi perustuttava samaan sopimussuhteeseen. Jos liikekumppanille on luvattu bonus, se voidaan maksaa vasta, kun liikekumppani on maksanut kaikki liikesuhteeseen liittyvät erääntyneet saatavat. Bonukset erääntyvät maksettavaksi vuoden lopussa, jollei toisin ole sovittu.
  (11) Meillä on oikeus kuitata kaikki liikekumppanin saatavat lain mukaisesti.
  (12) Saataviemme erääntymistä koskevista sopimusmääräyksistä riippumatta sekä liikekumppanin kanssa tekemistämme poikkeavista luottosopimuksista huolimatta kaikki saatavamme liikekumppanilta erääntyvät heti, jos liikekumppani ei täytä maksuvelvoitteitaan, liikekumppanin maksut viivästyvät, liikekumppani tai joku muu hakee maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista tai hakemus hylätään varojen puutteen vuoksi, liikekumppani keskeyttää maksunsa, yrityksen omistaja vaihtuu maksuvaikeuksien vuoksi, sekki tai vekseli on protestoitu tai liikekumppani ei noudata pyyntöämme riittävän vakuuden asettamisesta maksamattomille saataville.

 4. Omistuksenpidätys
  (1) Pidätämme itsellemme omistusoikeuden kaikkiin toimittamiimme tai myyntikumppanimme toimittamiin tavaroihin, kunnes kaikki liikekumppanin kanssa solmittuun liikesuhteeseen liittyvät saatavat on maksettu.
  (2) Sopimus pysyy voimassa omistuksenpidätyksestä riippumatta, paitsi jos ilmoitamme nimenomaisesti purkavamme sopimuksen.
  (3) Liikekumppanin on käsiteltävä omistuksenpidätyksen alaista tavaraa huolellisesti ja etenkin vakuutettava tavara omalla kustannuksellaan uuden tavaran arvosta palo-, vesi- ja varkausvahinkojen sekä muiden vastaavien vaarojen varalta. Liikekumppani siirtää meille jo nyt saatavansa vakuutusyhtiöiltä tai muilta korvausvelvollisilta, kun kyseiset saatavat liittyvät omistuksenpidätyksen alaista tavaraa koskevaan vahinkotapaukseen. Liikekumppani ilmoittaa saatavien siirrosta viipymättä vakuutuksenantajalle.
  (4) Liikekumppanilla on oikeus myydä kaupan kohde edelleen tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Tämä oikeus lakkaa kohdan 2 alakohdassa 14 mainituissa tapauksissa. Liikekumppani siirtää meille kuitenkin jo nyt kaikista saatavistaan ja niiden liitännäisoikeuksista, jotka perustuvat kaupan kohteen edelleenmyyntiin liikekumppanin asiakkaille tai kolmannelle osapuolelle, enintään määrän, joka vastaa saataviamme liikekumppanilta, riippumatta siitä, onko kaupan kohde myyty edelleen sellaisenaan vai muokattuna sekä onko ostajia yksi
  vai useampi (ˮjatkettu omistuksenpidätysˮ). Hyväksymme näin saatavien siirron. Liikekumppanin on merkittävä edelleenmyynnin yhteydessä laskujäljennöksiin, lähetysluetteloihin tai muihin asiakirjoihin tuotteemme nimi sekä koko, profiili ja huoltokuvaus lähetysluettelon mukaisesti.
  (5) Jos liikekumppani myy omistuksenpidätyksen alaisen tavaran edelleen yhdessä muiden tuotteiden kanssa ja laskuttaa ne yhdenmukaisesti, liikekumppani siirtää meille jo nyt kauppahintasaatavastaan ostajalta vain määrän, joka vastaa ostajalta laskutettua omistuksenpidätyksen alaista tavaraa koskevaa summaa kulloinkin voimassa olevine arvonlisäveroineen. Hyväksymme näin saatavan siirron. Jos omistuksenpidätyksen alaista tavaraa ei ole merkitty erikseen tähän laskuun, siirtoon sovelletaan hintaa, jonka olisimme veloittaneet liikekumppanilta ajankohtana, jona tavara toimitettiin ostajalle. Jos liikekumppani ei ole erottanut ostajan maksamaa omistuksenpidätyksen alaista tavaraa ja muita siihen liittyviä suoritteita (erityisesti asennus), liikekumppanin katsotaan siirtäneen koko saatavan meille.
  (6) Liikekumppanilla on oikeus periä kyseiset saatavat omissa nimissään myös siirron jälkeen, jollemme peruuta tätä oikeutta. Tämä oikeus ei vaikuta omaan perintäoikeuteemme. Sitoudumme saatavien perimättä jättämiseen erityisesti silloin, kun liikekumppani täyttää maksuvelvoitteensa, liikekumppanin maksut eivät viivästy, liikekumppani tai joku muu ei hae maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista tai hakemusta ei hylätä varojen puutteen vuoksi, liikekumppani ei keskeytä maksujaan tai yrityksen omistaja ei vaihdu.
  (7) Liikekumppanin edelleenmyyntioikeus sekä oikeus periä kyseiset saatavat lakkaa, jos liikekumppani ei täytä maksuvelvoitteitaan, liikekumppanin maksut viivästyvät, liikekumppani tai joku muu hakee maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista tai hakemus hylätään varojen puutteen vuoksi, liikekumppani keskeyttää maksunsa tai yrityksen omistaja vaihtuu maksuvaikeuksien vuoksi. Tässä tapauksessa meillä on oikeus vaatia saatavia myös suoraan liikekumppanin asiakkailta. Liikekumppani sallii meidän toteuttaa yrityksessään kaikki toimenpiteet, joita voidaan pitää kohtuullisina ja tarpeellisina omistuksenpidätykseen liittyvien oikeuksiemme puolustamiseksi ja käyttämiseksi, erityisesti kyseisiin asiakirjoihin tutustumisen. Liikekumppani antaa myös tietoja omistuksenpidätyksen alaisen tavaran tilanteesta. Jos liikekumppani ei tällöin kehotuksestamme viipymättä ilmoita velallisilleen saatavien siirrosta ja kehota niitä suorittamaan maksua meille, meillä on oikeus tehdä näin liikekumppanin puolesta.
  (8) Jos liikekumppani myy omistuksenpidätyksen alaisen tavaran edelleen sovitun edelleenmyyntioikeuden mukaisesti ja perii kyseisen saatavan ostajalta ennen kuin kyseiseen tavaraan liittyvä oma saatavamme liikekumppanilta on maksettu kokonaan, liikekumppani on velvollinen maksamaan saatavaa vastaavan summan erilliselle varainhoitotilille. Liikekumppani voi ottaa käyttöönsä varainhoitotilillä olevan summan vasta maksettuaan saatavamme kokonaan.
  (9) Jos edelleenmyyntioikeus lakkaa, meillä on oikeus vaatia omistuksenpidätyksen alaista tavaraa liikekumppanilta viipymättä ja ottaa se tällöin välittömästi haltuumme, myös asiamiehen avulla. Liikekumppanilla ei tässä tapauksessa ole pidätysoikeutta. Liikekumppani sitoutuu sallimaan meille tai asiamiehellemme pääsyn toimitiloihinsa omistuksenpidätyksen alaisen tavaran haltuunottoa varten ja tarvittaessa myös sallimaan tutustumisen liiketoimintaansa koskeviin asiakirjoihin. Liikekumppani vastaa haltuunotosta aiheutuvista kustannuksista. Meillä on joka tapauksessa oikeus vähentää korvauksena kustannuksista kymmenen prosenttia hyvitetystä summasta. Liikekumppanilla on oikeus todistaa, että tavaran takaisinottokustannukset ovat pienemmät tai tavaran arvo on alentunut jonkin verran.
  (10) Liikekumppani ilmoittaa meille etukäteen jokaisesta kolmannen osapuolen suorittamasta omistusoikeuksiemme loukkauksesta (esimerkiksi ulosmittauksesta) ja vahvistaa omistusoikeutemme kirjallisesti sekä kolmannelle osapuolelle että meille. Liikekumppani on velvollinen vastustamaan oikeuksiimme puuttumista tai niiden loukkaamista ilmoittamalla, että kyse on Giti Tire Deutschland GmbH:n omaisuudesta.
  (11) Liikekumppani ei saa pantata omistuksenpidätyksen alaista tavaraa tai luovuttaa sitä vakuutena kolmannelle osapuolelle. Jos liikekumppani haluaa myydä tai siirtää perimättömät saatavansa, joista ainakin osa liittyy liikekumppanin kanssa solmimaamme liikesuhteeseen, etenkin myymällä saatavat factoring-yhtiölle, liikekumppanin on hankittava siihen kirjallinen suostumuksemme etukäteen. Liikekumppani siirtää meille jo nyt factoringista syntyvistä saatavistaan factoring-yhtiöltä määrän, joka vastaa liikekumppanin kanssa solmimamme liikesuhteen saldoa. Jos liikekumppani kiistää saatavamme tai jos oikeuksiimme liittyy muuta epävarmuutta, liikekumppanin on kehotettava factoring-yhtiötä maksamaan enintään kyseistä saldoa vastaava määrä ilmoittamallemme varainhoitotilille, kunnes asia on lopullisesti selvitetty.
  (12) Omistuksenpidätys ei vaikuta liikekumppanin lakisääteiseen vastuuseen omistuksenpidätyksen alaisen tavaran tuhoutumisesta tai huonontumisesta.
  (13) Sitoudumme vapauttamaan saamamme vakuudet liikekumppanin pyynnöstä, jos vakuuksien realisointiarvo on yli kymmenen prosenttia suurempi kuin turvattavat saatavat.
  (14) Omistuksenpidätys päättyy ja omistuksenpidätyksen alainen tavara siirtyy liikekumppanin omistukseen, kun kaikki liikesuhteeseen liittyvät saatavat on maksettu.

 5. Takuu
  (1) Jos ostaja on kuluttaja, häntä koskevat ensisijaisesti Saksan siviililain 474 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä säädetyt pakottavat takuuoikeudet. Muussa tapauksessa sovelletaan seuraavia määräyksiä.
  (2) Liikekumppanin vastuulla olevat puutteet, jotka johtuvat etenkin toimitetun tavaran epäasianmukaisesta käsittelystä, eivät kuulu takuun piiriin.
  (3) Takuuseen vetoaminen renkaan vahingoittumisen perusteella ei ole mahdollista, jos
  a) vahingoittuminen johtuu kaupan kohteen luovuttamisen jälkeisestä epäasianmukaisesta käsittelystä tai huolimattomuudesta, epäasianmukaisesti tehdyistä pintakuvion muutoksista, urituksista tai muista vastaavista tai onnettomuudesta
  b) ajantasaisissa teknisissä asiakirjoissamme määrättyä ilmanpainetta ei ole käytetty
  c) rengas on ollut liiallisen, määräysten vastaisen rasituksen kohteena, erityisesti jos kuormitusraja tai määrätty ajonopeus on ylitetty
  d) rengas on vahingoittunut pyörän väärän suuntauksen vuoksi tai renkaan suorituskyky on heikentynyt renkaan muiden pyörimishäiriöiden (esimerkiksi dynaamisen epätasapainon) vuoksi
  e) rengas on vahingoittunut sopimattoman, viallisen, ruostuneen tai kyseistä rengasta koskevien teknisten asiakirjojen perusteella epäsopivan vanteen vuoksi
  f) renkaan vahingoittuminen johtuu kaupan kohteen luovuttamisen jälkeisistä ulkoisista vaikutuksista, erityisesti mekaanisesta vauriosta tai liiallisesta kuumenemisesta
  g) sarjanumeroa tai valmistustunnusta ei enää ole tai sitä ei pysty enää tunnistamaan
  h) puute alentaa renkaan arvoa tai heikentää sen käyttökelpoisuutta vain vähän sopimuksen perusteella edellytetyn käytön kannalta
  i) puute johtuu luonnollisesta kulumisesta.
  (4) Jos kaupan kohteessa on puutteita riskin siirtyessä tai jos takuuaikana ilmenee valmistus- tai materiaalivirheistä johtuvia puutteita, voimme korjata puutteet seuraavien määräysten mukaisesti valintamme mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tavaran. Pidätämme itsellemme joka tapauksessa oikeuden reklamoidun renkaan käytöstä saadun edun laskemiseen tavaran vaihdon yhteydessä, ottaen huomioon jäljellä olevan pintakuvion syvyyden. Reklamoitu rengas siirtyy omistukseemme, jos tavara vaihdetaan. Jos tavaran korjaaminen tai vaihtaminen kohtuullisessa ajassa ei onnistu, liikekumppani voi valintansa mukaan vaatia kauppahinnan alentamista tai sopimuksen purkamista kohdan 7 mukaisesti. Liikekumppanin on ilmoitettava meille viipymättä kirjallisesti jommankumman oikeuden käyttämisestä. Muutoin sovelletaan lain säännöksiä, jollei toisin ole sovittu.
  (5) Liikekumppani ei voi vaatia vahingonkorvausta sopimuksen purkamisen lisäksi.
  (6) Jos liikekumppani on elinkeinonharjoittaja, liikekumppanin on tutkittava kaupan kohteen mahdolliset puutteet viipymättä, viimeistään kuitenkin neljän vuorokauden kuluessa kaupan kohteen saamisesta, ja ilmoitettava havaittavissa olevat puutteet, myös virheelliset määrät tai puutetiedot, sekä sopimuksessa sovitusta olennaisesti poikkeavat kantavuus- tai nopeusindeksit viipymättä, viimeistään kuitenkin seitsemän vuorokauden kuluessa, kirjallisesti Giti Tire Deutschland GmbH:lle. Jos liikekumppani ei tee muotovaatimukset täyttävää ilmoitusta määräajassa ja jos mahdollisia toimitusmäärää koskevia huomautuksia ei ole merkitty lähetysluetteloon tai rahtikirjaan, kaupan kohde katsotaan hyväksytyksi, paitsi jos kyseinen puute ei ollut selvästi nähtävissä tavaraa tutkittaessa. Jos tällainen puute ilmenee myöhemmin, siitä on ilmoitettava kirjallisesti viipymättä puutteen havaitsemisen jälkeen, viimeistään kuitenkin seitsemän vuorokauden kuluessa havaitsemisesta. Muussa tapauksessa kaupan kohde katsotaan myös tämä puute huomioon ottaen hyväksytyksi. Edellä mainittuja ilmoitus- ja reklamaatiovelvollisuuksia ja seuraamuksia sovelletaan vastaavasti virheellisiin toimituksiin ja määräeroihin. Ilmeisistä kuljetusvaurioista on ilmoitettava lähetyksen toimittaneelle tavarankuljettajalle lähetyksen vastaanoton yhteydessä, ja tavarankuljettajan on kuitattava ne. Kyseisen kaupan kohteen laskunumero on lisäksi ilmoitettava meille.
  (7) Ainoastaan välittömillä liikekumppaneillamme ja kanssamme jatkuvassa liikesuhteessa olevilla jälleenmyyjillä on oikeus esittää takuuvaatimuksia ja saada ne käsitellyiksi. Renkaita koskevista takuuvaatimuksista on ilmoitettava palvelunumeromme tai asiakaspalvelumme kautta:
  Giti Tire Deutschland GmbH,
  Hollerithallee 18a, 30419 Hannover
  Puhelin: +49 (0) 511 5153 56 0
  Faksi: +49 (0) 511 5153 56 10
  Sähköposti: info@eu.giti.com
  Saatuamme ilmoituksen järjestämme kyseisen renkaan noudon. Renkaan noutajalle on annettava renkaan lisäksi myös sen ostotosite sekä kokonaan täytetty liikekumppanin allekirjoittama reklamaatiolomake. Palautuslähetys tapahtuu liikekumppanin riskillä ja kustannuksella.
  (8) Kuluttajien takuuvaatimukset vanhentuvat kahdessa vuodessa. Muut vahingonkorvausvaatimukset ja muut takuuvaatimukset vanhentuvat vuodessa.
  (9) Jos liikekumppani on hyödyntänyt Saksan kauppalain 478 §:ää (valmistajaan liittyvä regressi) ja jos vaatimus on perusteltu, meillä on oikeus hyvittää kustannukset tavarana. Hyvityksen suuruus määräytyy kyseisenä ajankohtana olevan hinnaston mukaan.

 6. Giti Tire Deutschland GmbH:n vastuu
  (1) Giti Tire Deutschland GmbH vastaa ruumiillisista vahingoista (henkeen,
  ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvat vahingot), jotka ovat syntyneet Giti Tire Deutschland GmbH:lle, sen lakisääteiselle edustajalle tai täytäntöönpanoapulaiselle kuuluvien velvollisuuksien laiminlyönnin seurauksena, sekä muista vahingoista, jotka ovat syntyneet Giti Tire Deutschland GmbH:n, sen lakisääteisen edustajan tai täytäntöönpanoapulaisen laiminlyötyä velvollisuuksiaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Olemme lisäksi vastuussa Saksan tuotevastuulain mukaisesti.
  (2) Vastaamme lisäksi ainoastaan sellaisista muista vahingoista, jotka ovat syntyneet laiminlyötyämme tai lakisääteisen edustajamme tai täytäntöönpanoapulaisemme laiminlyötyä olennaisia sopimusvelvoitteita (ˮpäävelvoitteitaˮ) huolimattomuudesta. Olennaisilla sopimusvelvoitteilla tarkoitetaan velvoitteita, jotka on täytettävä, jotta sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano on ylipäätään mahdollista, ja joiden noudattamiseen liikekumppani yleensä voi luottaa. Näissä tapauksissa vastuumme rajoittuu sopimuslajin mukaan ennakoitaviin, sopimuksen kannalta tyypillisiin, välittömiin keskimääräisiin vahinkoihin.
  (3) Giti Tire Deutschland GmbH ei vastaa muista kuin edellä olevissa määräyksissä tarkoitetuista vahingoista.
  (4) Edellä olevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti sopimuksen ulkopuolisiin vahingonkorvausvaatimuksiin.

 7. Sopimuksen purkaminen
  (1) Voimme purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain liikekumppanin velvoitteiden huomattavan laiminlyönnin vuoksi, jos suoritusta tai myöhempää täyttämistä varten asettamaamme kohtuullista määräaikaa ei ole noudatettu. Määräaikaa ei tarvitse asettaa, jos se on kohtuutonta meidän kannaltamme.
  (2) Sopimuksen purkaminen on kohdan 2 alakohdan 11 mukaisesti mahdollista myös, jos kaupan kohteen toimittaminen vaikeutuu olennaisesti tai on mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi tai sellaisten tapahtumien vuoksi, jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen tai jotka ovat meistä riippumattomista syistä tulleet tietoon vasta silloin.
  (3) Jos toimitus viivästyy alakohdassa 2 tarkoitetuissa tapauksissa yli kuukauden, liikekumppanilla on asettamansa kohtuullisen määräajan jälkeen oikeus purkaa sopimus.
  (4) Muutoin liikekumppani voi purkaa sopimuksen Giti Tire Deutschland GmbH:n velvoitteen laiminlyönnin vuoksi vain, jos laiminlyöntiä ei katsota puutteeksi, vaan se on huomattava ja Giti Tire Deutschland GmbH:n aiheuttama.
  (5) Muutoin sovelletaan purkamista koskevia lain säännöksiä.

 8. Peruuttaminen ja peruuttamisen seuraukset
  Peruuttamisohje kuluttajille
  Jos liikekumppani on kuluttaja ja jos Giti Tire Deutschland GmbH käyttää sopimusneuvotteluihin ja sopimuksen tekemiseen yksinomaan etäviestintävälineitä (esimerkiksi faksia, sähköpostia tai puhelinta), liikekumppanilla on seuraavassa kuvattu peruuttamisoikeus.
  Peruuttamisoikeus ei koske tavaroita, joita ei ole esivalmistettu vaan jotka on valmistettu asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja räätälöity selvästi liikekumppanin henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
  Peruuttamisoikeus:
  Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa mitään syytä esittämättä.
  Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona te (tai nimeämänne kolmas, joka ei saa olla rahdinkuljettaja) saatte tavarat tosiasialliseen hallintaanne.
  Peruuttamisoikeuden käyttämistä varten teidän on toimitettava meille

Firma Giti Tire Deutschland GmbH,
Hollerithallee 18a,
30419 Hannover
Puhelin: +49 (0) 511 5153 56 0
Faksi: +49 (0) 511 5153 56-10
Sähköposti: info@eu.giti.com
Rekisteriä pitävä tuomioistuin: Hannoverin käräjäoikeus
Rekisterinumero: HR B 215376

ilmoitus (esimerkiksi postitse lähetetty kirje, faksi tai sähköpostiviesti), jossa todetaan selvästi, että olette päättänyt peruuttaa tämän sopimuksen. Voitte käyttää tätä varten näiden myyntiehtojen kohdassa 9 olevaa peruutuslomakkeen mallia, mutta se ei ole välttämätöntä.
Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä lähetetään ennen peruuttamisen määräajan päättymistä.
Peruuttamisen seuraukset:
Jos päätätte peruuttaa tämän sopimuksen, meidän on palautettava kaikki teiltä saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (ei kuitenkaan mahdollisia lisäkustannuksia siitä, että valitsitte muun kuin tarjoamamme edullisemman vakiotoimitustavan) viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun olemme saaneet ilmoituksenne tämän sopimuksen peruuttamisesta. Maksut palautetaan samalla maksuvälineellä, jolla ne on alun perin maksettu, jollei nimenomaisesti ole toisin sovittu. Palautuksesta ei missään tapauksessa koidu teille lisäkustannuksia Voimme kieltäytyä palauttamasta maksuja, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut palauttaneenne tavaran, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Tämä ei päde, jos olemme poikkeuksellisesti tarjoutuneet noutamaan tavaran.
Teidän on lähetettävä tai jätettävä tavara osoitteeseen Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 18a, 30419 Hannover viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään
14 päivän kuluttua päivästä, jona ilmoititte meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, jos tavarat lähetetään ennen 14 päivän määräajan päättymistä. Teidän ei kuitenkaan tarvitse lähettää vastaanotettuja tavaroita takaisin, jos olemme poikkeuksellisesti tarjoutuneet noutamaan ne.
Teidän on maksettava postitse lähetettävästä tavarasta aiheutuvat välittömät kustannukset enintään 40,00 euroon saakka. Mahdolliset tämän ylittävät kustannukset ovat meidän vastuullamme. Jos tavara on luonteeltaan sellainen, ettei sitä voi lähettää postitse, noudamme sen omalla kustannuksellamme.
Teidän on korvattava vain sellainen tavaran arvon aleneminen, joka johtuu muusta kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

 1. Peruuttamislomakkeen malli
  Jos haluatte peruuttaa sopimuksen, täyttäkää tämä lomake ja lähettäkää se seuraavaan osoitteeseen:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Puhelin: +49 (0) 511 5153 56 0
Faksi: +49 (0) 511 5153 56 10
Sähköposti: info@eu.giti.com
Ilmoitan/Ilmoitamme (), että haluan/haluamme () peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden kauppaa:
Tilauspäivä/Vastaanottopäivä …………………..
Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet …………………..
Kuluttajan osoite / Kuluttajien osoitteet …………………..
Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien allekirjoitukset (vain jos ilmoitus tehdään paperilla) ………………….
Päivämäärä …………………..

 1. Erityiset kuluttajatiedot
  (1) Erityiset, näissä myyntiehdoissa mainitsemattomat käytännesäännöt eivät koske Giti Tire Deutschland GmbH -yhtiötä. Näissä määräyksissä mainittuun lainsäädäntöön voi tutustua Saksan oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de.
  (2) Giti Tire Deutschland GmbH:n tarjoamien tuotteiden olennaiset ominaisuudet sekä määräaikaisten tarjousten voimassaolo käyvät ilmi Giti Tire Deutschland GmbH:n verkkosivuilla olevista erillisistä tuotekuvauksista.
  (3) Sopimuksen tekemiseen käytetään yksinomaan saksan kieltä.

 2. Tietosuojakäytäntö; suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  (1) Giti Tire Deutschland GmbH on pyydettävä liikekumppanilta ostotarjouksen yhteydessä tiettyjä henkilötietoja (erityisesti liikekumppanin nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä mahdollisesti pankkiyhteystiedot) kauppasopimuksen tekemistä varten. ˮHenkilötiedoillaˮ tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilö on ˮtunnistettavissaˮ, kun hänet voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa ennen kaikkea tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon tai muiden tunnusomaisten tekijöiden, perusteella. Giti Tire Deutschland GmbH tarvitsee näitä henkilötietoja kaupan toteuttamiseen, erityisesti tarpeelliseen kirjeenvaihtoon, kaupan kohteen luovuttamiseen sekä laskutukseen, saatavien hallintaan ja oikeusvaateiden esittämiseen tai puolustamiseen. Giti Tire Deutschland GmbH käyttää henkilötietoja mahdollisesti myös paperimuotoisten tai sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettämiseen liikekumppanille tiettyjen mainoskampanjoiden yhteydessä.
  (2) Jos liikekumppani päättää tehdä Giti Tire Deutschland GmbH:lle tarjouksen tuotteiden ostamisesta, liikekumppani suostuu tarjouksen tehdessään vapaaehtoisesti välittämään nämä henkilötiedot Giti Tire Deutschland GmbH:lle sekä niiden käyttämiseen seuraavien alakohtien 3 ja 4 mukaisesti.
  (3) Tietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta siltä osin kuin ne ovat tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Jos tietojen käsittely perustuu liikekumppanin suostumukseen, oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Giti Tire Deutschland GmbH käsittelee ja säilyttää näitä tietoja alakohdassa 1 mainittuihin tarkoituksiin Saksan tietosuojalain (BDSG) ja sähköisiä tieto- ja viestintäpalveluja koskevan lain (TMG) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta sopimuksen toteuttamiseen osallistuvia yrityksiä, kuten logistiikkayrityksiä, perintätoimistoja ja factoring-yhtiöitä.
  (4) Giti Tire Deutschland GmbH poistaa henkilötiedot heti, kun niitä ei enää tarvita hyvän kirjanpitotavan mukaisiin tarkoituksiin, oikeusvaateiden esittämiseen tai puolustamiseen tai mainoskampanjoiden toteuttamiseen. Tiedot poistetaan lisäksi, jos liikekumppani peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen myöhempään käyttöön ja jos Giti Tire Deutschland GmbH ei tarvitse niitä enää hyvän kirjanpitotavan mukaisiin tarkoituksiin eikä oikeusvaateiden esittämiseen tai puolustamiseen Kirjanpitoasiakirjojen säilytysaika on nykyään kymmenen vuotta sen vuoden päättymisestä, jona liiketoimi on tapahtunut. Jos siis suostumus tietojen myöhempään käyttöön peruutetaan, tiedot poistetaan vasta edellä mainitun määräajan päätyttyä.
  (5) Henkilötietojen säilyttämisestä ja käytöstä vastaa

Giti Tire Deutschland GmbH,
Hollerithallee 18a, 30419 Hannover
Puhelin: +49 (0) 511 5153 56 0
Faksi: +49 (0) 511 5153 56 10
Sähköposti: info@eu.giti.com

(6) Liikekumppanilla on oikeus milloin tahansa saada Giti Tire Deutschland GmbH:lta maksutta tietoa siitä, mitä häntä koskevia tietoja yhtiössä säilytetään. Lisäksi liikekumppanilla on oikeus pyytää Giti Tire Deutschland GmbH:ta oikaisemaan ja/tai täydentämään häntä koskevia henkilötietoja, jos käsiteltävät tiedot ovat epätarkkoja ja virheellisiä tai puutteellisia. Sen sijaan liikekumppani voi myös pyytää rajoittamaan henkilötietojen käyttöä, minkä seurauksena tietoja voidaan käsitellä – niiden säilyttämistä lukuun ottamatta – vain suostumuksen perusteella tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai EU:n tai sen jäsenvaltion tärkeää yleistä etua koskevista syistä.
(7) Liikekumppanilla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus tietojensa edelleen säilyttämiseen ja käyttöön. Peruutuksen voi tehdä suullisesti, kirjallisesti, faksitse tai muussa tekstimuodossa (esimerkiksi sähköpostitse) Giti Tire Deutschland GmbH:lle käyttämällä edellä alakohdassa 5 mainittuja yhteystietoja. Jos suostumus peruutetaan, Giti Tire Deutschland GmbH ei käytä henkilötietoja enää tulevissa mainoskampanjoissa ja tiedot poistetaan niin pian kuin mahdollista. Huomattakoon, että liikekumppanin suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, joka on tapahtunut suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista.
(8) Liikekumppanilla on myös oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka ei ole tarpeen sopimukseen perustuvien tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tämä pätee myös näihin säännöksiin perustuvaan profilointiin.
(9) Liikekumppani voi pyytää Giti Tire Deutschland GmbH:ta poistamaan häntä koskevat henkilötiedot viipymättä, jos (a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin, (b) liikekumppani peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, (c) liikekumppani vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä, (d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai (e) henkilötiedot on poistettava EU:n tai Saksan liittotasavallan lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen (a) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, (b) EU:n tai Saksan liittotasavallan lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi, (c) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä tai (d) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
(10) Jos liikekumppani on käyttänyt oikeuttaan häntä koskevien henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai niiden käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitamme tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle häntä koskevia henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Lisäksi olemme velvollisia ilmoittamaan liikekumppanille näistä vastaanottajista, jos liikekumppani sitä pyytää.
(11) Liikekumppanilla on oikeus saada häntä koskevat meille toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi liikekumppanilla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle meidän estämättä, jos (a) käsittely perustuu suostumukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja (b) käsittely suoritetaan automaattisesti.
(12) Jos liikekumppani katsoo, että Giti Tire Deutschland GmbH on rikkonut voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään häntä koskevia henkilötietoja, liikekumppanilla on muista hallinnollisista tai oikeudellisista muutoksenhakukeinoista riippumatta oikeus tehdä valitus Niedersachsenin osavaltion tietosuojavaltuutetulle, osoite Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, puhelin 0511 120 4500, faksi 0511 120 4599.
(13) Liikekumppanin on ilmoitettava Giti Tire Deutschland GmbH:lle henkilötietojensa muutoksista, jotta voimme viipymättä tehdä vastaavat muutokset tallentamiimme tietoihin ja poistaa virheelliset tiedot.

 1. Liikekumppanin muut velvollisuudet
  (1) Tuotteissamme olevien merkkien tai numeroiden muuttaminen tai poistaminen on kielletty.
  (2) Samoin kiellettyä on myydä edelleen tuotteita, jotka ovat jollain tavalla huonontuneet toimituksen yhteydessä, joille ei ole tehty norminmukaisia muutoksia tai jotka olivat puutteellisia jo toimitettaessa ja joiden puutteita ei ole korjattu.
  (3) Liikekumppani sitoutuu myymään tavaran edelleen luokituksemme mukaisesti. Pidätämme itsellemme nimenomaisesti oikeuden teknisiin muutoksiin. Liikekumppani sitoutuu kertomaan toimittamiemme renkaiden ominaisuudet ja tekniset tiedot asiakkaalleen täsmällisesti. Liikekumppani tutkii itse tuotteen soveltuvuuden aiottuun käyttötarkoitukseen.
  (4) Jos liikekumppani on elinkeinonharjoittaja, jonka toimipaikka on EU:n jäsenvaltiossa, liikekumppani todistaa elinkeinonharjoittajana toimimisen ilmoittamalla ALV-numeronsa ja toimittaa meille kirjanpidolliset vientitositteet yhteisön sisäisistä toimituksista.

 2. Kirjallinen muoto
  Kaikki meidän ja liikekumppanin välillä tehdyt sopimukset ovat päteviä vain, jos osapuolet ovat tehneet ne kirjallisesti. Liikekumppanin esittämiä lisäehtoja tai muita sopimuslausekkeita ei hyväksytä ennen kuin olemme antaneet niille hyväksyntämme kirjallisesti.

 3. Loppumääräykset
  (1) Näihin myyntiehtoihin sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä.
  (2) Suorituspaikka ja yksinomainen oikeuspaikka on Giti Tire Deutschland GmbH:n, osoite Hollerithallee 18a, 30419 Hannover, kotipaikka.
  (3) CISG-sopimuksen (YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista eli YK:n kauppalaki) määräyksiä ei sovelleta.
  (4) Ainoastaan sopimusmääräysten saksankielinen teksti on sitova. Englanninkielinen käännös on vain tiedoksi.
  (5) Jos jokin edellä olevista määräyksistä on pätemätön, sillä ei ole vaikutusta muiden määräysten pätevyyteen. Tällaisessa tapauksessa sopijapuolet korvaavat pätemättömän määräyksen määräyksellä, joka taloudellisilta vaikutuksiltaan vastaa mahdollisimman hyvin pätemätöntä määräystä . Tätä sovelletaan myös, jos sopimusta on tarpeen täydentää.

Hannover 3.5.2018
Giti Tire Deutschland GmbH