EU-merkintöjen selitykset

Vuonna 2012 EU otti käyttöön renkaiden merkintävaatimukset koskien tietoja renkaiden polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja ulkoisesta vierintämelusta. (Asetus (EY) 1222/2009 ja muutokset (EY) 228/2011 ja (EY) 1235/2011.) Niiden tavoitteena oli parantaa Euroopassa maantiekuljetusten liikenneturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä edistää polttoainetaloutta. Merkintöjen avulla loppukäyttäjät pystyivät tekemään tietoisempia valintoja renkaita ostaessaan. Tämä merkintöjä koskeva asetus oli voimassa kahdeksan vuotta.

Jotta voitiin entisestään lisätä yleisön tietoisuutta renkaiden turvallisuudesta ja niiden ympäristövaikutuksista, asetus (EY) 1222/2009 korvattiin päivitetyllä asetuksella (EU) 2020/740. Tämä asetus astui voimaan 1. toukokuuta 2021.

Yhteenveto tärkeimmistä päivityksistä:

 • Merkinnän sommittelu noudattaa EU:n yleisiä ECO-merkintämalleja
 • Merkintään on lisätty mahdollisuus tutustua merkintään ja tuotetietoihin QR-koodin kautta
 • Uudet merkintäluokat
 • Saatavilla ovat vain luokat A–E
 • Lumipitoa kuvaavan symbolin esittely (3PMSF)
 • Jääpitoa kuvaavan symbolin esittely (vain henkilöautojen renkaat)
 • Merkintä lisätään kuorma-autojen renkaisiin (tätä ei aikaisemmin edellytetty)  Uusi merkintämalli koskee henkilöautojen, kevyiden kuorma-autojen, linja-autojen ja kuorma-autojen renkaita. Katso lisätietoja EU:n uudesta rengasmerkintöjä koskevasta asetuksesta EU-komission viralliselta verkkosivulta.

  Kaikki tällä hetkellä EU:n markkinoilla olevat renkaat pitää rekisteröidä EU:n ekosuunnittelun/tuotemerkintöjen tietokantaan (EPREL). Sen kautta pääsee tarkastelemaan sekä digitaalista merkintää että tuotetietoja.

  Tämän EU-tietokannan kautta yleisöllä on nyt mahdollisuus tarkastella kaikkien EU-alueella käytettävien renkaiden tietoja. J ulkinen tietokanta on käytettävissä kaikkien sinne rekisteröityjen tuotteiden hakua varten.

  Me Gitillä otamme tyytyväisinä vastaan päivitetyt merkinnät. Olemme vakuuttuneita siitä, että merkinnät ohjaavat asiakkaitamme kohti turvallisempia, hiljaisempia ja polttoainetaloudellisempia renkaita. Tutkimus- ja kehitystiimimme on huolellisesti suunnitellut renkaita, jotka täyttävät tiukimmatkin turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Olemmekin varmoja, että ne täyttävät myös asiakkaidemme vaatimukset.
  Mitä tietoja merkintä antaa?


  Rengasmerkintä antaa tietoa valmistajasta, sisäisestä tuotekoodista, renkaan koosta ja rengasluokasta.

  • Suorituskyvylle on asetettu viisi kriteeriä:
  • Polttoainetaloudellisuus
  • Märkäpito
  • Vierintämelu auton ulkopuolella renkaan koskettaessa tienpintaan
  • Lumipito
  • Jääpito

  Polttoainetaloudellisuus ja märkäpito esitetään viitenä luokkana A:sta (taloudellisin) E:hen (kuluttaa eniten). Vierintämelun osalta mitattu arvo ilmoitetaan yhdessä kirjaimien A, B ja C kanssa (A on hiljaisin ja C meluisin).
  Polttoainetaloudellisuusy

  Polttoaineenkulutukseen vaikuttaa renkaiden vierintävastus, joka syntyy renkaan muodonmuutoksesta pyörimisliikkeessä. Muodonmuutos aiheuttaa energian kulumista, sillä rengas lämpenee vieriessään.
  Mitä suurempi muodonmuutos, sitä suurempi renkaan vierintävastus on. Sitä enemmän myös tarvitaan polttoainetta ajoneuvon liikuttamiseksi eteenpäin.

  Toisin sanoen pienempi vierintävastus tarkoittaa pienempää polttoaineenkulutusta ja siten pienempiä päästöjä, mukaan lukien CO2-päästöt. Merkintä ilmaisee vierintävastuksen luokkana, joista A on parhaiten ja E huonoimmin polttoainetaloudellinen luokassaan. Luokan vieressä oleva musta nuoli osoittaa tuotteen suorituskyvyn.

  Asiakkaiden tulee olla tietoisia siitä, että todellinen polttoaineen säästö ja liikenneturvallisuus määräytyvät paljolti kuljettajan ajotavan mukaan. Tärkeitä tekijöitä ovat erityisesti seuraavat: Taloudellinen ajotapa voi vähentää merkittävästi polttoaineenkulutusta. Rengaspaineiden on oltava oikeat ja ne on tarkastettava säännöllisesti.
  Märkäpito

  Renkaan tärkein tehtävä on tuoda turvallisuutta – kaikissa sääolosuhteissa.
  Märkäpito on yksi renkaan tärkeimmistä ominaisuuksista.
  Yleensä on tehtävä jonkinlainen kompromissi vierintämelun, polttoainetaloudellisuuden ja turvallisuusominaisuuksien, kuten märkäpidon, yhdistämisessä.
  Merkinnän avulla asiakkaat voivat itse asettaa ominaisuudet haluamaansa tärkeysjärjestykseen.
  Merkintä ilmoittaa viisi eri rengasluokkaa, joista A tarjoaa parasta märkäpitoa ja E heikointa.

  Huomaa: Kunnioita aina suositeltavia pysähtymismatkoja ja säilytä turvallinen etäisyys edellä ajavaan ajon aikana.
  Ulkoinen vierintämelu

  Renkaiden ulkoinen vierintämelu jaetaan kolmeen eri luokkaan. Se ilmoitetaan desibeleinä (dB) ja mitataan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säännön (ECE117) mukaisesti.
  A = 3 dB alhaisempi kuin tämän tuotteen nykyinen EU:n raja-arvo
  B = vastaa tämän tuotteen nykyistä EU:n raja-arvoa
  C = ei vastaa tämän tuotteen nykyistä EU:n raja-arvoa

  Vain muutaman desibelin kasvu aiheuttaa merkittävän eron melutasossa. Itse asiassa 3 dB:n ero kaksinkertaistaa renkaan ulkopuolisen vierintämelun.
  Lumipito

  Kun merkinnässä on lumipitoa kuvaava 3PMSF-symboli, se takaa todellisen suorituskyvyn talviolosuhteissa. Rengas on siis suunniteltu erityisesti käyttöön lumella ja rengas on läpäissyt säädellyt objektiiviset testi säännön ECE117 mukaisesti. Merkintä osoittaa, että renkaan lumipito on parempi kuin ominaisuuksiltaan vakioidussa vertailurenkaassa (Standard Reference Test Tyre, SRTT).
  Jääpito

  Kun merkinnässä on jääpitoa kuvaava symboli, se kertoo, että renkaan jarrutusmatka jäisellä tienpinnalla on lyhyempi kuin niin sanotulla SRTT-vertailurenkaalla (Standard Reference Test Tyre) ja että rengas on läpäissyt säädellyt objektiiviset testit säännön ECE117 mukaisesti.