Privacybeleid

I. Algemene opmerkingen over de gegevensverwerking door Giti Tire Deutschland GmbH

De volgende regelingen, opmerkingen en informatie gelden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Onder “persoonsgegevens” dient te worden verstaan informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon is “identificeerbaar” indien deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of andere bijzondere kenmerken.

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van onze klanten zijn bijzonder belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers van onze webpagina’s in principe alleen voor zover dit is vereist om een goed functionerende website beschikbaar te kunnen stellen en ook om onze inhoud en prestaties te kunnen leveren. Bovendien geschiedt de verwerking doorgaans alleen na toestemming van de desbetreffende gebruiker. Dit is alleen anders in gevallen waarin het verkrijgen van een voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de volgende rechtsgronden:
a) In gevallen waarin wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemming van de betrokkene verkrijgen, geschiedt dit op basis van artikel 6, lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).
b) In gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens is vereist voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de overeenkomstsluitende partij de betrokkene is, of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst berust dit op artikel 6, lid 1, punt b van de AVG.
c) Voor zover verwerking van persoonsgegevens is vereist voor het vervullen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, vormt artikel 6, lid 1, punt c van de AVG de overeenkomstige rechtsgrond.
d) Indien de verwerking is vereist voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, vormt artikel 6, lid 1, punt f van de AVG de rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Gegevenswissing en opslagperiode
Wij wissen of blokkeren de persoonsgegevens van de betrokkene zodra het doeleinde van de opslag wegvalt. Wij zien ons echter genoodzaakt gegevens verder op te slaan indien dit door de Europese Unie of de Duitse wetgever wordt voorgeschreven in de vorm van verordeningen, wetten of andere voorschriften. De gegevens worden ook in deze gevallen gewist of geblokkeerd indien een door de genoemde normen voorgeschreven termijn voor de opslag verstrijkt, tenzij een verdere opslag is vereist indien de gegevens zijn vereist voor het sluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een overeenkomst.

II. Beschikbaar stellen van de website en aanmaak van logbestanden

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Telkens wanneer onze website wordt geopend, registreert ons systeem op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van het computersysteem van de computer waarop de website wordt geopend. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

Informatie over de browser van de gebruiker
IP-adres van de gebruiker
Datum en tijd van de toegang tot de website.
De bezochte pagina’s.
De website van waaruit de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website van Giti Tire Deutschland GmbH

Wij slaan deze gegevens op in de logbestanden van uw systeem, met uitzondering van het IP-adres van de gebruiker of andere gegevens die de toewijzing van de gegevens aan een gebruiker mogelijk maken. Indien u op onze websites pagina’s en bestanden opent en daarbij wordt verzocht gegevens over uzelf in te voeren, wijzen wij erop dat deze gegevensoverdracht via internet onbeveiligd geschiedt en de gegevens zodoende ter kennis kunnen komen van onbevoegden of ook kunnen worden vervalst.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Wij zijn erop aangewezen het IP-adres van de gebruiker van onze website tijdelijk, dit wil zeggen tijdens de periode van internetgebruik, op te slaan om ervoor te zorgen dat onze website kan worden geopend op de computer van de gebruiker. Tegelijkertijd vormt dit ons gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Periode van opslag
Zodra de gegevens niet meer zijn vereist om het doeleinde van het verzamelen ervan te bereiken, worden deze gewist. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval indien de desbetreffende sessie is beëindigd.

Bezwaar- en verwijdermogelijkheid
Voor de werking van onze website zijn wij erop aangewezen de hierboven genoemde gegevens te registreren of in logbestanden op te slaan. Daarom geniet een gebruiker geen recht van bezwaar.

III. Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Bij een bezoek aan onze website kan informatie in de vorm van een zogenaamd cookie op uw computer worden opgeslagen. Dergelijke cookies worden alleen gebruikt om de werking van de webpagina’s veilig te stellen. Andere cookies (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de website) worden alleen op basis van uw toestemming geplaatst (zie daarover het cookiebeleid). Voorts kunt u het accepteren van cookies ook weigeren via uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat u in ****dit geval eventueel niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies bestaat erin het gebruik van websites te vereenvoudigen voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Het is daarom nodig dat de browser ook na het wisselen van pagina opnieuw wordt herkend. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het maken van gebruikersprofielen. Deze doeleinden vormen ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Periode van opslag, bezwaar- en verwijdermogelijkheid.
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker, die deze aan ons doorgeeft. Iedere gebruiker kan de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in zijn internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website optimaal worden gebruikt.

IV. Contact via e-mail

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website kan de gebruiker via het opgegeven e-mailadres contact opnemen met Giti Tire Deutschland GmbH. In dit geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen om met de gebruiker te kunnen corresponderen. De gegevens worden vervolgens niet met derden gedeeld.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a van de AVG en als gevolg van het verzenden van een e-mail artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde van de gegevensverwerking bestaat erin met u te kunnen corresponderen.

Periode van opslag
Wij wissen de gegevens zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doeleinde van het verzamelen ervan. Voor de persoonsgegevens die per e-mail werden verzonden, is dit het geval indien de desbetreffende correspondentie met u is beëindigd en een wettelijke verjaringstermijn voor eventuele civielrechtelijke vorderingen en/of bewaartermijnen in het kader van de beginselen van een correcte boekhouding zijn verstreken. De correspondentie geldt als beëindigd indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken aangelegenheid definitief is opgehelderd.

Bezwaar- en verwijdermogelijkheid
U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken en bezwaar te maken tegen een verdere opslag van de gegevens. Zonder de persoonlijke contactgegevens kan in een dergelijk geval echter geen correspondentie meer worden gevoerd. In een dergelijk geval verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via info@giti.de. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

V. Abonnement op de Giti-nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij geïnteresseerde gebruikers de mogelijkheid zich kosteloos te abonneren op een nieuwsbrief. Deelname is vrijwillig voor de gebruiker. Indien u onze nieuwsbrief wilt aanvragen, hebben wij naast uw e-mailadres ook de bevestiging nodig dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee akkoord gaat de nieuwsbrief en de daarin eventueel vervatte advertenties te ontvangen. Ten behoeve van het personaliseren van de nieuwsbrief of e-mail vragen wij ook uw voor- en achternaam, uw geslacht en de geboortedatum. Deze persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen om met de gebruiker te kunnen corresponderen. De gegevens worden vervolgens niet met derden gedeeld. Er geschiedt geen delen van de gegevens met derden in de context van de gegevensverwerking voor het versturen van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Het versturen van de nieuwsbrief geschiedt op basis van de inschrijving van de gebruiker om zich te abonneren op de nieuwsbrief. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde van de gegevensverwerking bestaat erin u de nieuwsbrief te kunnen toesturen en met u te kunnen corresponderen.

Periode van opslag
Wij wissen de gegevens zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doeleinde van het verzamelen ervan. Dit is het geval indien u een abonnement op de nieuwsbrief opzegt of bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of indien wij het nieuwsbriefaanbod beëindigen. Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd.

Bezwaar- en verwijdermogelijkheid
U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken en bezwaar te maken tegen een verdere opslag van de gegevens. Zonder de persoonlijke contactgegevens kan in een dergelijk geval echter geen nieuwsbrief meer worden verstuurd. In een dergelijk geval verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via info@giti.de. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VI. E-commerce

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij bieden de gebruikers op onze website een platform om Giti-producten online te kopen. In het kader van het sluiten van een overeenkomst worden meestal persoonsgegevens van de overeenkomstsluitende partij (in het bijzonder naam, adres, en bankgegevens of creditcardgegevens) verzameld. Mocht de koper met de betaling in gebreke blijven, dan behouden wij ons het recht voor de persoonsgegevens door te geven aan een incassobureau ten behoeve van het innen van de vordering.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde van de gegevensverwerking bestaat erin de koopovereenkomst met de betrokkene te kunnen uitvoeren en afwikkelen.

Periode van opslag
Wij wissen de gegevens zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doeleinde van het verzamelen ervan. Dit is het geval indien een wettelijke verjaringstermijn voor eventuele civielrechtelijke vorderingen en ook bewaartermijnen in het kader van de beginselen van een correcte boekhouding (momenteel 10 jaar in Duitsland) zijn verstreken.

Bezwaar- en verwijdermogelijkheid
Aangezien wij voor de uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst zijn aangewezen op de verwerking van de persoonsgegevens, bestaan er geen bezwaar- en verwijdermogelijkheden.

VII. Gebruik van Google Analytics

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om een analyse mogelijk te maken van het gebruik van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere aan het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten jegens de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en uw gebruik van de website betreffende gegevens (inclusief uw IP-adres) bij Google en ook het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde van het gebruik van de cookies bestaat erin het gebruik van websites te vereenvoudigen voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Het is daarom nodig dat de browser ook na het wisselen van pagina opnieuw wordt herkend. De door deze cookies verzamelde gebruikersgegevens worden gebruikt voor het maken van gebruikersprofielen. Deze doeleinden vormen ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Periode van opslag, bezwaar- en verwijdermogelijkheid
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker, die deze aan ons doorgeeft. Iedere gebruiker kan de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in zijn internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website optimaal worden gebruikt.

VIII. Gebruik van Google Tag Manager
Wij maken gebruik van Google Tag Manager. De provider van deze service is Google Ireland inc.

Google Tag Manager is een tool die we gebruiken om tools voor bezoek en statistische gegevens in onze website op te nemen.. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de tools te beheren en weer te geven die hiermee zijn geïntegreerd. Google Tag Manager registreert wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
Het gebruik van Google Tag Manager vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, onder f, AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Op voorwaarde dat om de betreffende toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd volgens art. 6, lid 1, onder a, AVG; de toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over verwerking door Google Tag Manager het privacybeleid van Google.

IX. Privacybeleid voor sociale plug-ins van Facebook

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Voor onze internetaanwezigheid maken wij gebruik van sociale plug-ins van het netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., VS (“Facebook”). Indien u een webpagina van onze internetaanwezigheid opent die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven, die deze integreert in de website. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze internetaanwezigheid hebt geopend. Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Indien u interacties uitvoert met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie door uw browser direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en ook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in het privacybeleid van Facebook (nl-nl.facebook.com/policy.php).

Periode van opslag, bezwaar- en verwijdermogelijkheid
Indien u niet wilt dat Facebook via onze internetaanwezigheid gegevens over u verzamelt, moet u uitloggen bij Facebook vóór uw bezoek aan een pagina van onze internetaanwezigheid.

X. Privacybeleid voor Twitter

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., VS. Door het gebruik van Twitter en de functie “Retweeten” worden de door u bezochte webpagina’s aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en ook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in het privacybeleid van Twitter (twitter.com/privacy).

Periode van opslag, bezwaar- en verwijdermogelijkheid
Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis nemen van de inhoud van de doorgegeven gegevens en ook niet van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op twitter.com/privacy. Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op twitter.com/account/settings.

XI. Sociale media netwerken

 1. Metaplatforms
  • We exploiteren een of meer bedrijfswebsites ("fan-pagina's") op het sociale medianetwerk Facebook en Instagram, met name voor zelfportretten, branding, maar ook voor klantencommunicatie en werving.
  • Wij verwerken uw gegevens - afgezien van onderstaande aanvullende procedures - alleen als u contact met ons opneemt via het platform. In dat geval verzamelt Facebook uw gegevens en stelt Facebook deze aan ons ter beschikking. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij deze gegevens ook opslaan en verder verwerken. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens in het geval van een aanvraag of sollicitatie is gebaseerd op onze andere gegevensbeschermingsverklaringen.
  • Afhankelijk van het geval is de rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke gegevens verwerking om een contract met u af te sluiten en uit te voeren in overeenstemming met Artikel 6 (1) (b) AVG of op basis van ons legitieme belang bij het communiceren met gebruikers en ons publieke imago voor reclamedoeleinden in overeenstemming met Artikel 6 (1) (f) AVG.
   Als u de aanbieder van het sociale netwerk uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens door ons zoals hierboven beschreven, is de rechtsgrond Art. 6 (1) (a) AVG.
  • Verder kunnen wij de gegevens van bezoekers van onze bedrijfswebsite verzamelen als de weergave als een bezoeker als verwerking kan worden aangemerkt. We slaan deze gegevens niet op - behoudens de verdere procedures die hieronder worden vermeld - maar niet op onze eigen systemen, noch worden ze systematisch verder verwerkt door incidentele bevestiging. Voor deze verwerkingsstappen zijn onze informatie over de verantwoordelijke instantie, de functionaris voor gegevensbescherming en de verklaring van uw rechten als betrokkene van toepassing.
  • We willen u erop wijzen dat voor elke verdere verwerking op onze fan-pagina's de gegevensbeschermingsverklaring van Meta Platforms, Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS) of Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) van toepassing is. De overdracht van gegevens naar derde landen is gebaseerd op het gebruik van standaard contractvoorwaarden in overeenstemming met de Europese Commissie: https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Verder kunt u uitgebreide informatie over de gegevensverwerking door Facebook en de bijbehorende opties voor bezwaar maken vinden op https://www.facebook.com/about/privacy/ en op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Facebook is de aanbieder van deze service en is als enige bevoegd om volledige informatie over gegevensverwerking op Facebook te verstrekken.
  • Wij willen u erop wijzen dat het uitoefenen van de rechten van betrokkenen en verzoeken om informatie het beste aan Facebook kunnen worden gericht. Alleen Facebook heeft toegang tot uw gegevens en kan meteen actie ondernemen om de gegevens te verwijderen of te beperken enz. of om informatie te verstrekken. Natuurlijk zullen wij u steunen bij het uitoefenen van uw rechten mocht dit nodig zijn. Afmeldingsopties zijn te vinden op: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com.
  • U kunt meer informatie vinden over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het verder verwerken en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ or https://help.instagram.com/155833707900388/

 2. YouTube
  • We exploiteren een of meer bedrijfswebsites op het YouTube sociale media netwerk van Google Inc., met name voor zelfportretten.
  • We vermoeden een analoge toepasbaarheid van dit besluit op andere sociale netwerken, waaronder YouTube. Het is ons tot nu toe niet bekend of YouTube een overeenkomst aanbiedt die voldoet aan de eisen van art. 26.
  • Wij willen u erop wijzen dat u het hier aangeboden YouTube-kanaal en de functies ervan op eigen risico gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijvoorbeeld delen, leuk vinden, niet leuk vinden, reageren).
  • We verwerken uw gegevens alleen wanneer u contact met ons opneemt via het YouTube-platform. In dat geval verzamelt YouTube uw gegevens en stelt deze aan ons ter beschikking.
   Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij deze gegevens ook opslaan en verder verwerken. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is dan gebaseerd op een van onze andere gegevensbeschermingsverklaringen, afhankelijk van tot welke groep betrokkenen u behoort.
   Verder kunnen wij de gegevens van bezoekers van onze bedrijfswebsite verzamelen als de weergave als een bezoeker als verwerking kan worden aangemerkt. We slaan deze gegevens echter niet op onze eigen systemen op, noch worden deze systematisch verder verwerkt door incidentele bevestiging.
  • Afhankelijk van het geval is de rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke gegevens, het verwerken om een contract met u af te sluiten en uit te voeren in overeenstemming met art Communicatie met gebruikers en onze externe presentatie voor reclamedoeleinden in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f AVG. Als u de aanbieder van het sociale netwerk uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens door ons zoals hierboven beschreven, is de rechtsgrond artikel 6 (1) (a) AVG.
  • Onze informatie over de verantwoordelijke instantie, de functionaris voor gegevensbescherming en de verklaring van uw rechten als betrokkene is van toepassing op deze verwerkingsstappen.
  • We willen u erop wijzen dat voor elke verdere verwerking op ons YouTube-kanaal de gegevensbeschermingsverklaring van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001 of als alternatief Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS van toepassing is. We hebben geen blijvende kennis en geen invloed op het soort en de omvang van de gegevens die door Google worden verwerkt, het soort verwerken en gebruik of de overdracht van deze gegevens aan derden. We hebben hier geen effectieve controlemogelijkheden voor. Verdere informatie over het verwerken van persoonlijke gegevens door YouTube is te vinden op:
  • Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
   Voor gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
   In gevallen waarbij persoonlijk gegevens worden overgedragen naar de VS, zijn standaard contractvoorwaarden van toepassing.

 3. LinkedIn
  • Ons bedrijf exploiteert een sociale media kanaal op het LinkedIn-platform.
  • Wij verwerken uw gegevens alleen als u voor juist deze doeleinden contact opneemt met onze personeelsafdeling via het LinkedIn-platform of solliciteert naar een geadverteerde functie via LinkedIn. In dit geval verzamelt LinkedIn uw gegevens en stelt deze aan ons ter beschikking.
   Afhankelijk van het geval is de rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke gegevens verwerking om een contract met u af te sluiten en uit te voeren in overeenstemming met Artikel 6 (1) (b) AVG of op basis van ons legitieme belang bij het communiceren met gebruikers en ons publieke imago voor reclamedoeleinden in overeenstemming met Artikel 6 (1) (f) AVG.
   Als u de aanbieder van het sociale netwerk uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens door ons zoals hierboven beschreven, is de rechtsgrond art. 6 (1) (a) AVG.
   Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij deze gegevens ook opslaan en verder verwerken. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens in het geval van een sollicitatie is gebaseerd op onze gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten.
   Verder kunnen wij de gegevens van bezoekers van onze bedrijfswebsite verzamelen als de weergave als een bezoeker als verwerking kan worden aangemerkt. We slaan deze gegevens echter niet op onze eigen systemen op, noch worden deze systematisch verder verwerkt door incidentele bevestiging.
   Onze informatie over de verantwoordelijke instantie, de functionaris voor gegevensbescherming en de verklaring van uw rechten als betrokkene is van toepassing op deze verwerkingsstappen.
  • Voor elke verdere verwerking willen wij u erop wijzen dat de privacyverklaring van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna: LinkedIn) van toepassing is op onze LinkedIn bedrijfspagina.
  • Verdere informatie over het verwerken van persoonlijke gegevens door LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 4. Xing
  • Wij exploiteren een of meerdere bedrijfswebsites op het professionele sociale media netwerk XING, met name voor zelfportretten, maar ook voor werving.
  • We gaan ervan uit dat dit besluit analoog kan worden toegepast op andere sociale netwerken, waaronder XING. Het is ons tot nu toe niet bekend dat XING een overeenkomst aanbiedt die voldoet aan de eisen van Art. 26.
  • We verwerken uw gegevens alleen als u contact opneemt met onze personeelsafdeling via het XING-platform of als u via XING naar een geadverteerde functie solliciteert. In dit geval verzamelt XING uw gegevens en stelt deze aan ons ter beschikking. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij deze gegevens ook opslaan en verder verwerken. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens in het geval van een sollicitatie is gebaseerd op onze gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten.
  • Afhankelijk van het geval is de rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke gegevens verwerking om een contract met u af te sluiten en uit te voeren in overeenstemming met Artikel 6 (1) (b) AVG of op basis van ons legitieme belang bij het communiceren met gebruikers en ons publieke imago voor reclamedoeleinden in overeenstemming met Artikel 6 (1) (f) AVG.
   Als u de aanbieder van het sociale netwerk uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens door ons zoals hierboven beschreven, is de rechtsgrond Art. 6 (1) (a) AVG.
   Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij deze gegevens ook opslaan en verder verwerken. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens in het geval van een sollicitatie is gebaseerd op onze gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten.
   Verder kunnen wij de gegevens van bezoekers van onze bedrijfswebsite verzamelen als de weergave als een bezoeker als verwerking kan worden aangemerkt. We slaan deze gegevens echter niet op onze eigen systemen op, noch worden deze systematisch verder verwerkt door incidentele bevestiging.
   Onze informatie over de verantwoordelijke instantie, de functionaris voor gegevensbescherming en de verklaring van uw rechten als betrokkene is van toepassing op deze verwerkingsstappen.
  • We willen u erop wijzen dat voor elke verdere verwerking op onze XING-bedrijfswebsite de gegevensbeschermingsverklaring van NEW WORK SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland, tel.: +49 40 419 131-0, fax: +49 40 419 131 -11, e-mail: info@xing.com, (hierna: XING) van toepassing is. Verdere informatie over het verwerken van persoonlijke gegevens door XING is te vinden op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 5. TikTok
  • We onderhouden een of meer representanten op het sociale netwerk TikTok om te communiceren met de daar geregistreerde gebruikers en om informatie te verstrekken over ons bedrijf, producten en diensten.
  • We verwerken uw gegevens die u aan ons verstuurt via deze netwerken om met u te kunnen communiceren en uw berichten daar te beantwoorden.
   Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij deze gegevens ook opslaan en verder verwerken. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens in het geval van een sollicitatie is gebaseerd op onze gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitanten.
   Verder kunnen wij de gegevens van bezoekers van onze bedrijfswebsite verzamelen als de weergave als een bezoeker als verwerking kan worden aangemerkt. We slaan deze gegevens echter niet op onze eigen systemen op, noch worden deze systematisch verder verwerkt door incidentele bevestiging.
   Onze informatie over de verantwoordelijke instantie, de functionaris voor gegevensbescherming en de verklaring van uw rechten als betrokkene is van toepassing op deze verwerkingsstappen.
   De rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke gegevens is ons legitieme belang bij het communiceren met gebruikers en onze publieke afbeelding voor reclamedoeleinden in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.
   Als u de aanbieder van het sociale netwerk uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van gegevens door ons zoals hierboven beschreven, is de rechtsgrond Art. 6 (1) (a) AVG.
  • Voor het eventueel verder verwerken, willen we u erop wijzen dat de privacyverklaring van TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Ierland van toepassing is op onze bedrijfswebsite. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het verder verwerken en het gebruik van de gegevens door TikTok, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy -policy

XII. Privacybeleid voor wedstrijden en voucheracties

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Ook in het kader van wedstrijden en voucheracties verzamelen wij persoonsgegevens. Deze gegevens (e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum) gebruiken wij om de winnaars in kennis te stellen. Indien wij een wedstrijd met een van onze partners uitvoeren, delen wij de gegevens van de winnaars met onze partners ten behoeve van het in kennis stellen en/of toesturen van de prijs indien dit in het concrete individuele geval is vereist voor de afwikkeling.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a van de AVG en ook artikel 6, lid 1, punt b van de AVG voor het vervullen van onze plichten voortvloeiend uit de deelnamevoorwaarden voor een wedstrijd of een voucheractie.

Doeleinde van de gegevensverwerking
Het doeleinde van de gegevensverwerking bestaat erin onze plichten voortvloeiend uit de deelnamevoorwaarden voor een wedstrijd of een voucheractie te kunnen vervullen.

Periode van opslag
Wij wissen de gegevens zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doeleinde van het verzamelen ervan. Voor de persoonsgegevens die per e-mail werden verzonden, is dit het geval indien de desbetreffende correspondentie met u is beëindigd en een wettelijke verjaringstermijn voor eventuele civielrechtelijke vorderingen en/of bewaartermijnen in het kader van de beginselen van een correcte boekhouding zijn verstreken. De correspondentie geldt als beëindigd indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken aangelegenheid definitief is opgehelderd.

Bezwaar- en verwijdermogelijkheid
U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken en bezwaar te maken tegen een verdere opslag van de gegevens. Zonder de persoonlijke contactgegevens kan in een dergelijk geval echter geen correspondentie meer worden gevoerd. In een dergelijk geval verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen via info@giti.de. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

XIII. Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt of zijn verwerkt, geniet u de volgende rechten jegens Giti Tire Deutschland GmbH:

Recht van inzage
U kunt verzoeken om een bevestiging van of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt. Zo ja, dan kunt u verzoeken om inzage in de volgende informatie:

(1) de verwerkingsdoeleinden;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens werden verstrekt of nog worden verstrekt;
(4) de geplande periode van opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor het vastleggen van de opslagperiode;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door Giti Tire Deutschland GmbH of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
(6) het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld;
(8) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 en – ten minste in deze gevallen – nuttige informatie over de onderliggende logica en ook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

Recht op rectificatie
U hebt een recht op rectificatie en/of vervollediging jegens Giti Tire Deutschland GmbH indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. Giti Tire Deutschland GmbH dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die het voor Giti Tire Deutschland GmbH mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) indien Giti Tire Deutschland GmbH de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig hebt ter instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen; of
(4) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van Giti Tire Deutschland GmbH zwaarder wegen dan uw gronden.

Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming of ter instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Recht op wissing
U kunt Giti Tire Deutschland GmbH verzoeken dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist en wij zijn verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gronden van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins werden verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a of artikel 9, lid 2, punt a van de AVG steunde, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3) U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking.
(4) De u betreffende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is vereist voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen.
(6) De u betreffende persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG.

Indien Giti Tire Deutschland GmbH de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 van de AVG is verplicht deze te wissen, treffen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hen heeft verzocht alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te wissen.

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking is vereist

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) voor het vervullen van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist volgens het recht van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan Giti Tire Deutschland GmbH is onderworpen, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbare gezag dat aan ons werd verleend;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h en i en ook artikel 9, lid 3 van de AVG;
(4) ter instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht op informatie
Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt doen gelden jegens ons, zijn wij verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens werden verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Bovendien zijn wij verplicht u op uw verzoek te informeren over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar hebt besteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien

(1) de verwerking berust op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG of op artikel 9, lid 2, punt a van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b van de AVG en
(2) de verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde procedés.

Recht van bezwaar
U hebt om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f van de AVG; dit geldt ook voor een op deze bepalingen steunende profilering. Giti Tire Deutschland GmbH verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient ter instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt om aan direct marketing te doen, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van de direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht op intrekking van de gegevensbeschermingsrechtelijke verklaring van toestemming
U hebt het recht uw gegevensbeschermingsrechtelijke verklaring van toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat wij door de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op geldende gegevensbeschermingsvoorschriften, geniet u onafhankelijk van andere rechtsmiddelen van overheidswege of gerechtelijke rechtsmiddelen het recht een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat Nedersaksen: Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Duitsland, telefoon: +49 (0) 511 120 4500, fax: +49 (0) 511 120 4599.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en van andere, nationale gegevensbeschermingswetten en ook van andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18 A
30419 Hannover
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
E-mail: info@eu.giti.com

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van Giti Tire Deutschland GmbH is:

Streit GmbH Managementsysteme
Frühlingstraße 8
13158 Berlijn
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 30 - 98 19 3 - 116
Fax: +49 (0) 30 - 98 19 3 - 135
E-mailadres: ds-beauftragter@streit-online.de

Hannover, Juli 2022
Giti Tire Deutschland GmbH