Generelle vilkår

Generelle vilkår for selskapet Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 18 A, 30419 Hannover
(i utgave fra 1. april 2018)

§ 1 Gyldighetsområde
(1) Følgende generelle vilkår (heretter: "vilkår") skal gjelde i sin respektive gyldige versjon på tidspunktet for den respektive erklæringen eller handlingen for alle våre tilbud, leveranser og tjenester samt andre handlinger og erklæringer overfor kunder som har bopel i Forbundsrepublikken Tyskland, Østerrike eller Sveits. For kunder i Storbritannia henviser vi til våre spesielle vilkår på engelsk, for kunder i Frankrike til våre spesielle vilkår på fransk.
(2) Våre vilkår er de eneste gjeldende. Forretningspartnerens vilkår som avviker fra våre vilkår, er ikke gyldige. Dette gjelder også dersom vi ikke uttrykkelig protesterer mot gyldigheten av forretningspartnerens vilkår, med mindre vi har godkjent gyldigheten skriftlig i individuelle tilfeller. Dette gjelder også dersom vi uten forbehold utfører en bestilling med kjennskap til motstridende eller avvikende vilkår fra forretningspartnerens.
(3) Vilkårene gjelder både for forbrukere og næringsdrivende, juridiske personer i henhold til offentlig rett samt offentlige spesialfond. Disse personene omtales i disse vilkårene under fellesbetegnelsen "forretningspartnere". Som forbruker anses enhver fysisk person som det inngås et forretningsforhold med og som handler med et formål som ikke kan tilskrives personens næringsvirksomhet eller virksomhet som selvstendig næringsdrivende. En næringsdrivende er en fysisk eller juridisk person eller et interessentskap med rettsevne, som det inngås et forretningsforhold med og som utøver næringsvirksomhet eller virksomhet som selvstendig næringsdrivende.
(4) Ved å sende inn et tilbud om avtaleinngåelse eller ved å ta imot tilbudet fra Giti Tire Deutschland GmbH, samtykker forretningspartneren i disse vilkårenes gyldig.
(5) Dersom det avtales et varig forretningsforhold, gjelder vilkårene for hele forretningsforholdet, dvs. også for alle påfølgende ordrer, selv om vilkårene i disse tilfellene ikke nevnes uttrykkelig på nytt.
(6) Dersom kunden er forbruker i henhold til § 1, nr. 3 i disse vilkårene, har han/hun rett til annullering i henhold til § 8 i disse vilkårene, dersom avtaleforhandlingene og avtaleinngåelsen har skjedd utelukkende ved anvendelse av fjernsalg, for eksempel per telefon, faks eller e-post.

§ 2 Avtaleinngåelse; vilkår for levering/ytelse
(1) Produkter som står oppført i våre produktkataloger, brosjyrer eller andre produktark eller -beskrivelser, eventuelt oppgitt med pris, utgjør ikke tilbud som er bindende for oss, men er kun en oppfordring til forretningspartneren om å sende inn et tilbud.
(2) Ved å sende inn bestillingen kommer forretningspartneren med et bindende tilbud iht. § 145 BGB [tysk lovbok for privatrett] om kjøp av det aktuelle produktet (varen). Vi vil umiddelbart bekrefte at forretningspartnerens tilbud er mottatt. Denne mottaksbekreftelsen utgjør imidlertid ikke et bindende samtykke til tilbudet, med mindre vi uttrykkelig erklærer skriftlig at vi tar imot forretningspartnerens tilbud. Vi forbeholder oss dessuten retten til å kreve en minstesum for en bestilling. Vi vil i så fall gjøre den respektive forretningspartneren oppmerksom på minstesummen eller minstemengden for bestillingen.
(3) Kjøpsavtalen inngås i hvert enkelt tilfelle først når vi har avgitt en skriftlig erklæring. Beskrivelsen av varen og varens vesentlige kjennetegn skal da bestemmes etter opplysningene i bestillingen og ordrebekreftelsen, hvorved bestemmelsene i nr. 5 forblir uberørt.
(4) Alle produkter og priser i vår produktkatalog er oppgitt med forbehold om tilgjengelighet og levering til oss og så langt beholdningen rekker. I tilfelle av utilgjengelighet eller kun delvis tilgjengelighet eller mangel på levering til oss av de bestilte varene, skal vi melde fra til forretningspartneren umiddelbart. Dersom slike omstendigheter oppstår etter avtaleinngåelsen, kan forretningspartneren i dette tilfellet trekke seg fra avtalen, hvorved utbetalinger som allerede er utført av forretningspartneren, skal refunderes.
(5) Vi har samlet produktopplysningene og -informasjonen i vår produktkatalog, våre brosjyrer, produktark etc. med omhyggelighet. Ikke desto mindre kan det ikke utelukkes at det i enkelttilfeller forekommer trykkfeil eller avvik, inklusive prisendringer, på spesialbestillinger. Av denne grunn gir vi ingen garanti for at tallene i produktkataloger, brosjyrer, produktark og øvrige produktbeskrivelser er korrekte og fullstendige, med mindre annet er avtalt.
(6) Størrelsesopplysninger, tekniske data og markedsføringsuttalelser fra vår side utgjør ingen garanti for egenskaper, men skal forstås som rene varedeklarasjoner.
(7) Med forbehold om avvikende skriftlige avtaler inngått i enkelttilfeller leverer vi det kjøpte produktet først etter at kjøpesummen er betalt i sin helhet og uten forbehold.
De leveringstidene vi oppgir, er ikke bindende, med mindre annet er avtalt i enkelttilfeller, og kan endres.
(8) Dersom en levering er avtalt, gir forretningspartneren oss i oppdrag å levere den bestilte varen til den leveringsadressen som er oppgitt av forretningspartneren, for forretningspartnerens kostnad og risiko. I dette tilfellet overdras den materielle risikoen til forretningspartneren ved overlevering til den transportpersonen som er engasjert og forskriftsmessig valgt av oss. Forretningspartneren angir denne transportpersonen (levering til debitors adresse). Dette gjelder også i tilfeller hvor det som unntak er avtalt at vi dekker transportkostnadene. I tilfeller hvor varen som unntak leveres til forretningspartneren i forretningslokaler på grunnlag av en separat avtale (debitor henter varen), overføres risikoen på det tidspunktet hvor vi eller den salgspersonen som er oppnevnt av oss, informerer forretningspartneren om at varen klar for henting. Dersom forsendelse eller avsetning av varene forsinkes på grunn av omstendigheter som vi ikke er ansvarlige for, skal risikoen overdras til forretningspartneren ved mottak av varsel om at varen er klar til sending.
(9) Forretningspartneren plikter – med forbehold om at annet er avtalt – å losse leveringskjøretøyene til avtalt leveringsdato innen rimelig tid. En lossetid på 2 timer er som regel rimelig.
(10) Dersom forretningspartneren er forsinket eller misligholder sine samhandlingsplikter, især plikten til lossing, har vi krav på kompensasjon for den resulterende skaden samt eventuelle ekstrautgifter. Vi forbeholder oss retten til ytterligere krav.
(11) Vi er ikke forpliktet til å overholde avtalte leveringstider i tilfelle av svikt i driftsprosessen og/eller mulighetene for transport på grunn av force majeure. I tilfelle av force majeure – som især omfatter brann, eksplosjon, flom, piratkopiering, terrorangrep eller trusler, uforskyldte offisielle ordre og tiltak, streik og lock-out, mangel på råvarer, bortfall eller begrensning av eksport- eller importmuligheter i etterkant, f.eks. på grunn av embargoer, naturkatastrofer, krig, uro, brannstiftelse eller lignende hendelser eller andre sammenlignbare omstendigheter hos oss, våre logistikkpartnere som er betrodd levering, produsenten eller leverandørene som er betrodd levering av de materialene som kreves for produksjon, skal vi fritas fra plikten til avtalt levering. I dette tilfellet har vi også rett til å annullere avtalen helt eller delvis dersom leveringen av varen i vesentlig grad vanskeliggjøres eller blir umulig på grunn av force majeure eller på grunn av hendelser som har oppstått etter avtaleinngåelsen og blitt kjent for oss først da, og vi er uforskyldt i dette.
(12) Vi tar forbehold om korrekt og presis levering til oss fra våre leverandører; hvis dette ikke skjer og vi er uforskyldt, skal avtalens leveringsperiode forlenges tilsvarende.
(13) Forretningspartneren har ikke anledning til å fremme krav om erstatning eller andre krav på grunn av forsinket eller uteblitt levering, med mindre disse beror på forsett eller grov uaktsomhet. Vi tar ansvar for feil hos våre representanter eller medhjelpere. Dersom den forsinkede leveringen skyldes et grov uaktsom avtalebrudd som vi er ansvarlige for, skal vårt erstatningsansvar begrenses til forventede, typisk forekommende
skader. Forretningspartnerens rett til annullering forblir upåvirket, men kan kun utøves dersom forretningspartneren ikke kan forvente at avtalen vil gjennomføres på grunn av den inntrufne forsinkelsen.
(14) Solgte varer kan ikke returneres dersom de har avtalt kvalitet. Dersom vi i unntakstilfeller tar tilbake varene ex gratia, belaster vi et beløp på 15 % av netto kjøpesum pluss de faktiske kostnadene for transport frem og tilbake. Motparten står fritt til å dokumentere lavere returkostnader.
(15) Vi har rett til umiddelbart å stanse leveringen, og vi er fritatt fra å oppfylle utestående leveringer dersom forretningspartneren ikke etterkommer sine betalingsforpliktelser, blir forsinket med betalingen, anmoder om å åpne insolvensbehandling eller det anmodes om sådan på grunn av mangel på midler, avslutter sine betalinger, bedriftseieren byttes ut som følge av betalingsvanskeligheter, sjekk- eller vekselprotester finner sted eller forretningspartneren ikke etterkommer vår anmodning om å stille tilstrekkelig sikkerhet for eksisterende fordringer, med mindre forretningspartneren betaler kjøpesummen på forhånd. I disse tilfellene godtas ikke sjekkbetalinger.

§ 3 Kjøpspris, forfallsdato, betalingsmåte, avvisning av protest mot fakturaer
(1) Levering og fakturering skjer i henhold til de priser og vilkår som gjelder på den aktuelle leveringsdagen. Med mindre annet er oppgitt i ordrebekreftelsen, er våre priser nettopriser pluss merverdiavgift tilsvarende den respektive, lovbestemte sum.
(2) Prisene er inklusive kostnadene for standardlevering. Som standardlevering anses kun en levering som skjer innenfor Tysklands område (på fastlandet, ikke øyene) og innen en leveringstid på inntil 8 virkedager. Forretningspartneren dekker de tilleggskostnader som oppstår for fremskyndet forsendelse eller levering på vedkommendes forespørsel. Kjøpesummen forfaller netto (uten avslag) innen 30 dager fra fakturadato, med forbehold om at annet er avtalt. Den dagen da det skyldte beløpet krediteres vår bedriftskonto, er avgjørende for om betalingen har skjedd i tide. Dersom den angitte betalingsfristen overskrides, anses forretningspartneren uten videre varsel for å være forsinket med betalingen. Ved forsinkelse har vi uten videre betalingsoppfordringer eller annet varsel rett til å gi et inkassobyrå i oppdrag å kreve inn våre fordringer.
(3) Med mindre direkte debitering er avtalt, må hele fakturabeløpet betales ved overføring til vår bedriftskonto.
(4) Vi gir våre forretningspartnere 3 % rabatt dersom direkte debitering er avtalt og fakturaen har kunnet betales innen 14 dager etter fakturadato. Rabatten gis imidlertid kun dersom alle betalingsforpliktelser til forfall fra forretningsforholdet er betalt og fakturabeløpet er mottatt hos oss innen den oppgitte fristen, især betalingsforpliktelser fra tidligere leveringer. Beløpet er mottatt hos oss den dagen det foreligger fullstendig eller er godskrevet vår bankkonto. Betalingsmåten skjer for forretningspartnerens risiko.
(5) Forretningspartnerens klager mot fakturaen eller fakturabeløpet skal utelukkende meldes skriftlig til Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 14, 30419 Hannover, innen en frist på 30 dager fra fakturadato. Det er den datoen da reklamasjonen mottas, som er gjeldende. Dersom forretningspartneren betaler uten forbehold eller dersom klagefristen utløper uten skriftlig klage, kan ikke forretningspartneren klage på fakturaen. Forretningspartneren blir i tillegg gjort separat oppmerksomhet på dette i den respektive fakturaen.
(6) Betalinger til forfall skal fra begynnelsen på den avtalte forfallsperioden forrentes med 9 prosentpoeng over ESBs respektive basisrente. Det beløpet som skal forrentes, er brutto sluttbeløp for den fakturaen som er til forfall. Krav som går utover dette, især retten til å fremme høyere krav forbundet med skade forårsaket av forsinkelse, forblir upåvirket av dette.
(7) Avdrags- eller forskuddsbetalinger forrentes ikke av oss.
(8) Vi forbeholder oss retten til å levere kun innenfor en kredittgrense som skal defineres av oss. På forespørsel opplyser vi gjerne forretningspartneren om den individuelle grensen. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake innvilget kreditt, også innen betalingsfristene, dersom vi har berettiget grunn til å anta at våre fordringer eller sikkerhetsinteresser er i fare eller det kommer frem andre omstendigheter som gjør at forretningspartnerens kredittverdighet fremstår som tvilsom. Dersom kreditt er innvilget, forbeholder vi oss retten til å kreve tilstrekkelig sikkerhet til enhver tid.
(9) Ved betaling med veksler eller sjekker tar vi forbehold. Forhåndsbetalte sjekker aksepteres ikke. For øvrig vil veksler og sjekker kun godskrives som foreløpig oppfyllelse og med forbehold om mottak av det fulle beløp. Forretningspartneren belastes for kostnader og diskoteringsgebyrer pluss gjeldende moms. Vi påtar oss ikke ansvar for korrekt fremvisning og fremskaffelse av protester. I tilfelle av en vekselprotest skal fordringer som eventuelt beregnet med veksler som har senere forfall,
forfalle umiddelbart.
(10) Forretningspartneren er kun berettiget til kompensasjon i tilfelle av ubestridte, rettskraftig fastslåtte eller fullt anerkjente motkrav. Det samme gjelder, dersom forretningspartneren er handelsmann i henhold til tysk handelslov ("Handelsgesetzbuch"), juridisk person i henhold til offentlig rett eller offentlig-rettslig spesialfond, ved krav om reduksjon eller bruk av tilbakeholdsrett. Sistnevnte må i tillegg bero på samme avtaleforhold. Dersom forretningspartneren er blitt lovet en bonus, foreligger det krav på betaling kun dersom forretningspartneren har oppfylt alle tidligere fordringer fra forretningsforbindelsen. Kravet på å motta bonusene forefaller ved årsskiftet, med mindre annet er avtalt.
(11) Vi har i henhold til lovbestemmelsene krav på kompensasjon for samtlige av forretningspartnerens fordringer.
(12) Uavhengig av bestemmelsene i en avtale om fordringenes forfall og til tross for avvikende kredittavtaler mellom forretningspartneren og oss forfaller samtlige fordringer mot forretningspartneren umiddelbart dersom forretningspartneren ikke etterkommer sine betalingsforpliktelser, er forsinket med betalingen, anmoder om å åpne insolvensbehandling eller det anmodes om en sådan på annet vis eller den avvises på grunn av manglende midler, stanser sine betalinger, selskapet skifter eier som følge av betalingsvanskeligheter, en sjekk- eller vekselprotest finner sted eller forretningspartneren ikke overholder vår anmodning om å stille tilstrekkelig sikkerhet for eksisterende fordringer.

§ 4 Forbehold om eiendomsrett
(1) Vi forbeholder oss eiendomsretten til alle varer som leveres av oss eller av våre distribusjonspartnere inntil alle fordringer fra forretningsforholdet med forretningspartneren er oppfylt.
(2) Uavhengig av om eiendomsretten utøves, skal avtalen fortsatt gjelde, med mindre vi uttrykkelig erklærer at avtalen annulleres.
(3) Forretningspartneren er forpliktet til å behandle varen med forsiktighet; han/hun må især fullverdiforsikre den for egen regning mot brann-, vann- og tyveriskader samt lignende farer. Han/hun avstår allerede nå krav mot forsikringsselskaper eller andre erstatningsansvarlige til oss i tilfelle av skader på varen. Forretningspartneren skal umiddelbart forevise forsikringsselskapet fordringsavståelsen.
(4) Forretningspartneren har rett til å videreselge varen forskriftsmessig. Denne retten opphører i de tilfeller som er nevnt i § 2 nr. 14. Herved avstår forretningspartneren imidlertid allerede nå alle fordringer med alle tilleggsrettigheter opptil summen av våre fordringer mot ham/henne, som fremkommer mot hans/hennes kjøpere eller tredjeparter som følge av videresalget, uavhengig av om varen er videresolgt uten eller etter behandling og uavhengig av om videresalget er til en
eller flere kjøpere (utvidet forbehold om eiendomsrett). Vi aksepterer herved avståelsen. Ved videresalg må forretningspartneren oppgi navnet på vårt fabrikat samt dimensjon, profil og dekkmerking i henhold til følgeseddel på fakturakopier, følgesedler og andre dokumenter.
(5) Dersom forretningspartneren videreselger varen sammen med andre gjenstander og setter alt på samme faktura, så avstår han/hun herved allerede nå kjøpesumfordringen mot kjøperen til oss, men kun den summen som tilsvarer det beløpet som faktureres kjøperen for den varen vi har forbeholdt oss eiendomsretten til, inklusive gjeldende moms. Vi aksepterer herved avståelsen. Dersom den tilbakeholdte varen ikke er oppført separat på denne fakturaen, skal den summen avstås som vi hadde fakturert forretningspartneren på tidspunktet for levering til kjøperen. Dersom forretningspartneren ikke skiller mellom varen og andre tjenester som er ytet med den (især montering), skal hele fordringen avstås til oss.
(6) Forretningspartneren er fortsatt – med forbehold om tilbakekallelse fra vår side – autorisert til å innkreve de gjeldende fordringene i eget navn selv etter avståelsen. Denne autorisasjonen påvirker ikke vår egen rett til innkrevning. Så lenge forretningspartneren især etterkommer sine betalingsforpliktelser, ikke blir forsinket med betalingen, ikke anmoder om åpning av insolvensbehandling eller det anmodes om en sådan på annet vis eller den avvises på grunn av manglende eiendeler, ikke stanser sine betalinger eller selskapets eier ikke endres som følge av betalingsvanskeligheter, forplikter vi oss til ikke å innkreve fordringene.
(7) Forretningspartnerens rett til videresalg samt til å innkreve de gjeldende fordringer opphører dersom forretningspartneren ikke etterkommer sine betalingsforpliktelser, er forsinket med betalingen, anmoder om å åpne insolvensbehandling eller det anmodes om en sådan på annet vis eller den avvises på grunn av manglende midler, stanser sine betalinger eller selskapet skifter eier som følge av betalingsvanskeligheter. I dette tilfellet er vi berettiget til å stille fordringer også direkte overfor forretningspartnerens kjøpere. Forretningspartneren gir oss tillatelse til å treffe samtlige tiltak i hans/hennes bedrift som synes oss rimelige og nødvendige for å sikre og utøve de av våre rettigheter som springer ut fra eiendomsretten til varen, og innvilger oss især innsyn i de gjeldende dokumentene og oppgir informasjon om beholdningen av varen. Dersom forretningspartneren i dette tilfellet ikke omgående etterkommer vår anmodning om å opplyse sine debitorer om avståelsen og å anmode dem om å betale oss, har vi rett til å gjøre dette på vegne av forretningspartneren.
(8) Hvis forretningspartneren videreselger varen i henhold til den avtalte videresalgstillatelsen, og forretningspartneren innkrever gjeldende fordring fra sin kjøper før han har betalt vår fordring med hensyn til den gjeldende varen, forplikter forretningspartneren seg til å innbetale fordringsbeløpet på en egen sperret konto. Først når den fordring vi har mot forretningspartneren, er fullstendig betalt, har han/hun rett til å kreve å få rådighet over fordringsbeløpet fra den sperrede kontoen.
(9) Dersom tillatelse til videresalg opphører, har vi rett til å kreve varen fra forretningspartneren omgående og eventuelt umiddelbart ta varen i besittelse, også ved hjelp av en representant med fullmakt. I dette tilfellet har ikke forretningspartneren rett til å tilbakeholde varen. Forretningspartneren forplikter seg til å gi oss eller vår representant med fullmakt tilgang til hans/hennes forretningslokaler for å ta varen i besittelse og om nødvendig også gi denne innsyn i sine forretningsdokumenter. Forretningspartneren dekker kostnadene for å ta den tilbakeholdte varen i besittelse. Under alle omstendigheter har vi rett til å trekke et fast kostnadsdekningsbeløp på 10 % av det godskrevne beløpet fra kreditten. Forretningspartneren har rett til å dokumentere lavere returkostnader eller lav verdireduksjon på varen.
(10) Forretningspartneren skal informere oss om enhver begrensning av våre eiendomsrettigheter på grunn av tredjeparter (pant, etc.) før begrensningen inntreffer, og bekrefte vårt eierskap skriftlig både overfor tredjeparten og oss. Forretningspartneren er forpliktet til å motsette seg inngrep eller forringelse med henvisning til Giti Tire Deutschland GmbHs eiendom.
(11) Forretningspartneren har ikke lov til å pantsette eller stille varen som sikkerhet hos tredjeparter. Dersom forretningspartneren ønsker å selge eller overdra utestående fordringer som i det minste delvis utgjør fordringer fra vår forretningsforbindelse med forretningspartneren, gjennom et fordringskjøp, især factoring, må forretningspartneren på forhånd innhente skriftlig samtykke fra oss. Allerede nå avstår forretningspartneren til oss de fordringer mot faktoren som fremkommer av factoringen, i en sum tilsvarende vår saldo fra forretningsforbindelsen med forretningspartneren. Dersom forretningspartneren skulle bestride våre fordringer eller det foreligger annen usikkerhet om våre rettigheter, skal forretningspartneren inntil endelig oppgjør be faktoren om å betale utbetalingsbeløpene opptil en sum tilsvarende vår saldo inn på en sperret konto som er angitt av oss.
(12) Forretningspartnerens ansvar for tap eller forringelse av varen forblir uberørt av tilbakeholdsretten i henhold til lovbestemmelsene.
(13) Vi forplikter oss til på forretningspartnerens forespørsel å frigi de sikkerheter som er stilt til oss, dersom sikkerhetenes realiserbare verdi overstiger de fordringer som skal sikres, med mer enn 10 %.
(14) Ved oppfyllelse av alle fordringer som oppstår som følge av forretningsforholdet, opphører tilbakeholdsretten på varen, og eierskapet til varen overdras til forretningspartneren.

§ 5 Garanti
(1) Dersom kjøperen er forbruker, gjelder med forrang de obligatoriske lovbestemte garantirettene i henhold til §§ 474 ff. BGB [tysk lovbok for privatrett]. Dersom første punktum ikke gjelder, gjelder følgende bestemmelser.
(2) Det gis ingen garanti for mangler som forretningspartneren er ansvarlig for, særlig på grunn av ikke-forskriftsmessig håndtering av den leverte varen.
(3) Garantien dekker ikke skade på dekk dersom
a) skaden skyldes feil håndtering eller uaktsomhet etter levering av den kjøpte varen, ikke-forskriftsmessig utførte profilendringer, sprekker etc. eller ulykke;
b) det dekktrykket som foreskrives av oss i den nyeste oppdaterte tekniske dokumentasjonen, ikke overholdes;
c) dekket er blitt utsatt for overdreven unormal belastning, især ved at belastningsgrensen eller den angitte kjørehastigheten overskrides;
d) dekket er blitt skadet av feil hjulstilling eller er blitt svekket av andre feil i hjulbrønnen (f.eks. dynamisk ubalanse);
e) dekket er blitt skadet av en upassende, defekt, rusten eller i henhold til dekkets tekniske dokumentasjon uegnet felg;
f) dekket er blitt skadet av ytre påvirkning etter levering av varen, særlig mekaniske skader eller overdreven oppvarming;
g) Produksjonsnummeret eller produksjonsmerkingen ikke foreligger eller er blitt endret til det ugjenkjennelige;
h) mangelen kun ubetydelig reduserer dekkets verdi eller egnethet med hensyn til bruk som er forutsatt i avtalen;
i) mangelen skyldes naturlig slitasje
(4) Dersom varen ikke er fri for materielle feil ved tidspunktet for risikooverføring eller det oppstår materielle mangler i garantiperioden på grunn av produksjons- eller materialfeil, kan vi i henhold til følgende bestemmelser velge utbedring eller erstatningslevering. Ved erstatningslevering forbeholder vi oss under alle omstendigheter retten til å ta den tidligere bruksfordelen på det reklamerte dekket med i beregningen når det gjelder den gjenværende dekkprofildybden. I tilfelle av erstatningslevering overdras eierskapet til det reklamerte dekket til oss. Dersom utbedring eller erstatningslevering ikke skjer innen rimelig tid, kan forretningspartneren etter eget valg kreve en reduksjon av kjøpesummen eller annullere avtalen i henhold til § 7. Dersom forretningspartneren skal utøve en av disse rettighetene, må dette omgående meldes fra til oss skriftlig. For øvrig gjelder lovbestemmelsene, med mindre annet er avtalt.
(5) Forretningspartneren har ikke anledning til å fremme ytterligere klagemål i tillegg til å annullere avtalen.
(6) Dersom forretningspartneren er næringsdrivende, skal han/hun omgående, men senest innen 4 kalenderdager etter mottak av varen, undersøke den for eventuelle mangler og identifiserbare mangler, herunder feilmengder eller mangelfulle mengder, samt omgående, men senest innen ytterligere 7 kalenderdager melde skriftlig ifra til Giti Tire Deutschland GmbH om belastnings- og hastighetsindekser som avviker vesentlig fra avtalen. Dersom forretningspartneren ikke melder ifra innen fristen eller ikke melder korrekt ifra og det ikke er notert noen klager angående leveringsmengde på følgeseddelen eller i fraktbrevet, skal varen anses som akseptert med mindre det dreier seg om en feil som ikke var åpenbar under undersøkelsen. Dersom en slik mangel viser seg senere, må det meldes skriftlig ifra omgående, men senest 7 kalenderdager etter at mangelen er oppdaget. Ellers anses varen som godkjent selv i lys av denne mangelen. De ovennevnte frameldings- og klagepliktene samt rettslige konsekvenser gjelder tilsvarende for feilleveringer og mengdeavvik. Åpenbare transportskader skal rapporteres til speditøren ved mottak av forsendelsen og bekreftes av sistnevnte. I tillegg må fakturanummeret for varen oppgis.
(7) Det er kun våre direkte forretningspartnere og de forhandlere som står i et pågående forretningsforhold til oss, som er autorisert til å fremme og behandle garantikrav. Dersom det fremmes et garantikrav vedrørende et dekk, må dette meldes fra til vår hotline eller kundeservice:

Giti Tire Deutschland GmbH,
Hollerithallee 18a, 30419 Hannover
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Faks: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com

Dersom dette meldes inn til oss, organiserer vi henting av det aktuelle dekket. Ved avhenting av dekket må det i tillegg til dekket overleveres tilhørende kjøpsbevis samt et fullstendig utfylt reklamasjonsskjema som er signert av forretningspartneren. Retur skjer for forretningspartnerens regning og risiko.
(8) For forbrukere gjelder to års garanti. Andre erstatningskrav og andre garantikrav utløper etter ett år.
(9) Dersom forretningspartneren fremmer krav mot oss i henhold til § 478 BGB [tysk lovbok for privatrett] (produsentregress), skal vi, dersom kravet er berettiget, ha rett til å yte den skyldte erstatningen for utgifter i form av varekreditter. Kredittbeløpet måles etter den prislisten som er gyldig på dette tidspunktet.
§ 6 Giti Tire Deutschland GmbHs ansvar
(1) Giti Tire Deutschland GmbH hefter for personskader (skader på liv,
kropp eller helse) som skyldes brudd på en plikt, som Giti Tire Deutschland GmbH, dets lovbestemte representanter eller medhjelpere er ansvarlige for, samt for andre skader som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse fra Giti Tire Deutschland GmbH, dets lovbestemte representanter eller medhjelpere. Videre har vi ansvar i henhold til tysk lov om produktansvar ("Produkthaftungsgesetz").
(2) Utover dette hefter vi kun for øvrige skader som skyldes uaktsomt brudd på vesentlige avtaleplikter (såkalte "kardinalplikter") og når disse bruddene er begått av oss, våre lovbestemte representanter eller medhjelpere. Som vesentlige i denne forstand regnes de plikter som må oppfylles for at avtalen skal kunne gjennomføres forskriftsmessig, og forretningspartneren skal kunne stole på at disse plikter overholdes. I disse tilfellene er vårt ansvar begrenset til den gjennomsnittsskade som etter avtalens art kan forutses, er avtaletypisk og umiddelbar.
(3) Giti Tire Deutschland GmbH har ikke ansvar utover de ovennevnte bestemmelser.
(4) De ovennevnte bestemmelser gjelder tilsvarende for ikke-kontraktsmessige skadeerstatningskrav.

§ 7 Annullering
(1) Dersom forretningspartneren begår et vesentlig avtalebrudd, kan vi annullere avtalen helt eller delvis etter at vi uten hell har satt en rimelig frist oppfyllelse eller forsinket oppfyllelse av ytelsen. Det er ikke nødvendig å sette en frist dersom dette er urimelig for oss.
(2) Det er også mulig å annullere avtalen i henhold til § 2 nr. 11 dersom leveringen av varen vanskeliggjøres betydelig eller blir umulig på grunn av force majeure eller hendelser som inntraff etter avtaleinngåelse eller ble gjort kjent for oss først da.
(3) Dersom forsinkelsen i tilfellene i nr. 2 varer i mer enn en måned, skal forretningspartneren ha rett til å annullere avtalen etter på sin side å satt en rimelig frist.
(4) For øvrig kan forretningspartneren kun annullere avtalen dersom Giti Tire Deutschland GmbH har brutt en plikt som ikke er knyttet til en mangel, og dette pliktbruddet må være vesentlig og forskyldt av Giti Tire Deutschland GmbH.
(5) For øvrig gjelder de lovbestemte annulleringsbestemmelsene.
§ 8 Annullering og følger av annullering
Informasjon om annullering for forbrukere
Dersom forretningspartneren er en forbruker og Giti Tire Deutschland GmbH utelukkende benytter fjernkommunikasjonsmidler (f.eks. faks, e-post, telefon) til avtaleforhandlingene og avtaleinngåelsen, har forretningspartneren rett til annullering i henhold til følgende bestemmelser.
Retten til annullering gjelder ikke for varer som ikke har vært prefabrikert, men som er spesialprodusert etter kundespesifikasjoner eller klart tilpasset forretningspartnerens personlige behov.
Rett til annullering:
Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi grunn.
Annulleringsfristen er 14 dager fra den dagen da du eller en tredjepart oppnevnt av deg, som ikke er speditør, tok varen i besittelse.
For å utøve din rett til annullering må du melde fra til oss

Giti Tire Deutschland GmbH,
Hollerithalle 17,
30419 Hannover
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Faks: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com
Registergericht [tysk handelsdomstol]: Amtsgericht [tingrett] Hannover
Registernummer: HR B 215376

ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. med et brev i posten, en telefaks eller en e-post) om at du ønsker å trekke deg fra denne avtalen. Til dette kan benytte det annulleringsskjemaet som er gjengitt i § 9 i disse vilkårene, men dette er ikke obligatorisk.
For å overholde annulleringsfristen er det tilstrekkelig at du innen annulleringsfristens utløp melder fra til oss at du ønsker å benytte deg av retten til annullering.
Følger av annulleringen:
Dersom du trekker deg fra denne avtalen, skal vi omgående og senest innen 14 dager fra den dagen vi mottok din melding om annullering, tilbakebetale betalinger vi har mottatt fra deg, inklusive fraktkostnader (unntatt de tilleggskostnader som oppstår ved valg av en annen type levering enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss). Vi foretar denne tilbakebetalingen med samme betalingsmetode som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med deg; du vil under ingen omstendigheter belastes for gebyrer på grunn av denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har fått varen tilbake eller inntil du har fremlagt bevis på at du har sendt varen tilbake, alt etter hva som kommer først. Dette gjelder ikke dersom vi i unntakstilfeller har tilbudt oss å hente varen.
Du må omgående og under alle omstendigheter senest innen 14 dager fra da datoen du informerer oss om annullering av denne avtalen, returnere eller overlevere varen til Giti Tire Deutschland GmbH, Hollerithallee 18a, 30419 Hannover. Fristen er oppfylt dersom du sender varene avsted innen 14 dager. Derimot er du ikke forpliktet til å returnere varene som er mottatt, dersom vi i unntakstilfeller har tilbudt oss å hente varene.
Du dekker de direkte kostnadene ved varereturen med opptil 40,00 EURO som høyeste beløp. Vi dekker eventuelle tilleggskostnader. Dersom varen er av en slik beskaffenhet at den ikke kan sendes i posten, vil vi hente varen for egen regning.
Du trenger kun å dekke et eventuelt verditap for varen dersom dette verditapet skyldes håndtering som er unødvendig med tanke på å kontrollere varenes beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.

§ 9 Mal for annulleringskjema
Dersom du vil annullere avtalen, ber vi deg fylle ut dette skjemaet og sende det til:

Giti Tire Deutschland GmbH,
Hollerithallee 18a,
30419 Hannover,
telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Faks: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com
Jeg/vi () annullerer herved den avtale som jeg/vi () har inngått om kjøp av følgende varer:
Bestilt/mottatt den …………………..
Forbrukerens/-nes navn …………………..
Forbrukerens/-nes navn …………………..
Forbrukerens/-nes underskrift (kun dersom meldingen avgis på papir) ………………….
Dato …………………..

§ 10 Særskilt forbrukerinformasjon
(1) Giti Tire Deutschland GmbH er ikke underlagt spesielle adferdskodekser og adferdskodekser som ikke er nevnt i disse vilkårene. De lovbestemmelser som er oppført i disse vilkårene, kan leses på nettsidene til "Bundesministerium für Justiz" [det tyske justisdepartementet] påhttp://www.gesetze-im-internet.de.
(2) Hovedegenskapene til de produkter som tilbys av Giti Tire Deutschland GmbH, samt gyldighetsperioden for tidsbegrensede tilbud står i de enkelte produktbeskrivelsene i Internett-tilbudene fra Giti Tire Deutschland GmbH.
(3) Det språk som står til rådighet for avtaleinngåelse, er utelukkende tysk.
§ 11 Informasjon om personvern; samtykke til behandling av personopplysninger
(1) Giti Tire Deutschland GmbH er avhengig av at forretningspartneren med sitt tilbud om å inngå en kjøpsavtale oppgir bestemte personopplysninger (især navn, adresse og e-postadresse og ev. bankkonto). "Personopplysninger" er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En person er "identifiserbar" hvis han/hun kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata eller andre spesielle karakteristikker. Giti Tire Deutschland GmbHs formål med disse personopplysningene er å gjennomføre og ekspedere kjøpet, især for å utføre den nødvendige korrespondanse, å overdra og overlevere varen samt fakturere, gjennomføre fordringsbehandlingen og utøve eller forsvare rettslige krav. Utover dette kan Giti Tire Deutschland GmbH muligens benytte personopplysningene til å henvende seg til forretningspartneren med direkte markedsføring i papirform eller i elektronisk form i forbindelse med bestemte kampanjer.
(2) Dersom forretningspartneren dermed bestemmer seg for å avgi et tilbud til Giti Tire Deutschland GmbH om kjøp av produkter, gir han/hun ved å avgi dette tilbudet sitt frivillige samtykke til at disse personopplysningene overføres til Giti Tire Deutschland GmbH og benyttes i henhold til følgende avsnitt 3 og 4.
(3) Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene er artikkel 6 nr.) 1 bokstav b) i personvernforordningen, såfremt denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalepliktene. Dersom databehandlingen skjer med forretningspartnerens samtykke, er det rettslige grunnlaget også art. 6 nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen. Giti Tire Deutschland GmbH behandler og lagrer disse opplysningene for de formål som er nevnt i nr. 1, i henhold til lovbestemmelsene i "Bundesdatenschutzgesetz" [tysk lov om personvern], "Telemediengesetz" [tysk lov om telemedier] og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Dataene overføres ikke til tredjeparter, med unntak av foretak som er involvert i avtalegjennomføringen, for eksempel logistikkfirmaer og inkassobyråer samt factoring-firmaer.
(4) Personopplysningene slettes av Giti Tire Deutschland GmbH så snart de ikke lenger er nødvendige for forskriftsmessig regnskapsføring og for å utøve eller forsvare rettslige krav eller gjennomføre markedsføringskampanjer. Opplysningene slettes også dersom forretningspartneren med virkning for fremtiden protesterer mot at personopplysningene brukes og Giti Tire Deutschland GmbH ikke lenger trenger til formål som forskriftsmessig regnskapsføring og utøvelse eller forsvar av rettslige krav. For tiden er de lovbestemte oppbevaringsperiodene for regnskapsføringsdokumenter 10 år fra og med slutten av det året da forretningstransaksjonen fant sted, dvs. at dersom det protesteres mot fremtidig bruk av opplysningene, så slettes opplysningene først etter at ovennevnte frist er utløpt.
(5) Behandlingsansvarlig for lagring og bruk av personopplysningene er
Giti Tire Deutschland GmbH,
Hollerithallee 18a, 30419 Hannover
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Faks: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com
(6) Forretningspartneren har til enhver tid rett til vederlagsfritt å motta informasjon fra Giti Tire Deutschland GmbH om de personopplysningene som er lagret om ham/henne. Videre har han/hun rett til retting og/eller fullstendiggjøring overfor Giti Tire Deutschland GmbH dersom de behandlede personopplysningene som vedrører ham/henne, er uriktige eller ufullstendige. I stedet kan forretningspartneren også anmode om at bruken av personopplysningene begrenses, hvilket har den følge at opplysningene – med unntak av lagringen av dem – kun kan behandles med samtykke eller for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige allmenne interesser i Unionen eller en medlemsstat.
(7) Forretningspartneren har til enhver tid rett til å tilbakekalle sitt samtykke til lagring og bruk av hans/hennes opplysninger med fremtidig virkning. Tilbakekallelsen kan rettes muntlig, skriftlig, på faks eller i annen tekstform (f.eks. e-post) til Giti Tire Deutschland GmbH ved de kontaktopplysninger som står i nr. 5 ovenfor. I tilfelle av tilbakekallelse skal Giti Tire Deutschland med virkning for fremtiden ikke lenger bruke personopplysningene i forbindelse med markedsføringskampanjer, og videre skal opplysningene slettes så fort som mulig. Forretningspartneren gjøres oppmerksom på at tilbakekallelse av samtykket ikke påvirker lovligheten av den behandling av personopplysninger som har foregått på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallelsen.
(8) I tillegg har forretningspartneren når som helst og av grunner knyttet til sin spesielle situasjon rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om ham/henne, dersom behandlingen ikke er nødvendig å oppfylle avtalemessige eller rettslige forpliktelser; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.
(9) Forretningspartneren kan kreve at Giti Tire Deutschland GmbH omgående skal slette personopplysningene om ham/henne dersom (a) personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for, eller (b) forretningspartneren trekker tilbake sitt samtykke til behandlingen i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) eller art. 9 nr. 2 bokstav a) i personvernforordningen og det finnes ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen, eller (c) det protesteres mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller (d) personopplysningene er blitt behandlet ulovlig, eller (e) personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller Tysklands nasjonale rett. Rett til sletting får ikke anvendelse dersom nevnte behandling er nødvendig (a) for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, eller (b) for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten eller Tysklands rett som vi er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som vi er pålagt, eller (c) av hensyn til allmennhetens interesse på området folkehelse, eller (d) for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav.
(10) Dersom forretningspartneren har gjort bruk av sin rett til retting, sletting eller begrensning av behandling overfor oss, er vi forpliktet til å informere alle mottakere som har fått innsyn i hans/hennes personopplysninger, om denne rettingen eller slettingen av opplysningene eller begrensningen av behandling, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer uforholdsmessig store kostnader. I tillegg er vi på forespørsel forpliktet til å opplyse forretningspartneren om disse mottakerne.
(11) Forretningspartneren har rett til å motta personopplysninger om seg selv som han/hun har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette, dersom (a) behandlingen er basert på samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) eller art. 9 nr. 2 bokstav a) i personvernforordningen eller på en avtale i henhold til art 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen, og (b) behandlingen utføres automatisk.
(12) Dersom forretningspartneren mener at Giti Tire Deutschland GmbH har brutt gjeldende personvernbestemmelser ved å behandle personopplysninger om ham/henne, har forretningspartneren uavhengig av andre rettsmidler rett til å klage til tilsynsmyndigheten i delstaten Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, tlf.: 0511 120 4500, Faks: 0511 120 4599, også.
(13) Forretningspartneren er ansvarlig for å melde fra til Giti Tire Deutschland om endringer i personopplysningene, slik at Giti Tire Deutschland GmbH omgående kan tilpasse de opplysningene som er lagret, og slette uriktige opplysninger.
§ 12 Øvrige forpliktelser for forretningspartneren
(1) Det er forbudt å endre eller fjerne merking og numre fra våre produkter.
(2) Likeledes er det forbudt å videreselge artikler som på et eller annet vis er forringet etter leveringen, eller artikler som det er foretatt ikke-standardmessige endinger på, eller artikler som var mangelfulle allerede ved levering og disses mangler ikke er blitt utbedret i etterkant.
(3) Forretningspartneren forplikter seg til å videreselge varene i den klassifiseringen vi har foretatt. Med uttrykkelig forbehold om tekniske endringer. Videre forplikter forretningspartneren seg til å opplyse sin kjøper nøyaktig om beskaffenheten og de tekniske detaljene for de dekkene som leveres av oss. Forretningspartneren kontrollerer selv om produktet er egnet for den tiltenkte bruken.
(4) Dersom forretningsstedet ligger i en EU-medlemsstat og forretningspartneren er næringsdrivende, skal han/hun dokumentere sin næringsvirksomhet ved å oppgi merverdiavgiftsnummer og forevise oss de regnskapsrelaterte eksportdokumentene for leveringer i EU.

§ 13 Skriftlig form
Enhver avtale som er inngått mellom oss og forretningspartneren, har kun rettsvirkning dersom den er inngått skriftlig mellom partene. Ytterligere tilleggsbetingelser eller avtaleklausuler som fremsettes av forretningspartneren, avvises med mindre vi har gitt skriftlig samtykke til disse tilleggsbetingelsene.
§ 14 Endelige bestemmelser
(1) Det er Tysklands lov som gjelder.
(2) Oppfyllelsessted og verneting er det stedet hvor Giti Tire Deutschland GmbH har sin adresse: Hollerithallee 18a, 30419 Hannover.
(3) Bestemmelsene i FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke.
(4) Det er utelukkende den tyske teksten i avtalevilkårene som er bindende. Oversettelser er kun til informasjonsformål.
(5) Dersom en eller flere av de ovenstående bestemmelser skulle være ugyldige, skal ikke dette påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I et slikt tilfelle skal avtalepartene treffe en erstatningsbestemmelse med rettsvirkning, og denne erstatningsbestemmelsen skal komme den ugyldige bestemmelsen så nært som mulig økonomisk sett. Det samme gjelder dersom avtalen skulle vise seg å ha et hull som må fylles.

Hannover, 3. mai 2018
Giti Tire Deutschland GmbH